Thursday, 9 February 2023

ทหาร นย.เล่าเรื่อง ตอนที่ ๑๙ “การรบบริเวณชายแดนด้านตะวันออก”

ทหาร นย.เล่าเรื่อง ตอนที่ ๑๙ “การรบบริเวณชายแดนด้านตะวันออก”

สืบเนื่องจากภัยคุกคามจากภายนอกประเทศที่เข้ามาพร้อมกับลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นขั้วมหาอำนาจของโลก โดยมีบทบาทในการแทรกแซง ผลักดันให้เกิดความขัดแย้งตลอดแนวชายแดนมาเป็นเวลาหลายสิบปี กรมนาวิกโยธิน ในขณะนั้น ได้รับมอบหมายให้จัดกำลังเฉพาะกิจขึ้นเพื่อปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ดังนี้

ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๑๘ สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เป็นการสู้รบระหว่างทหารนาวิกโยธิน กับกำลังทหารกัมพูชาประจำถิ่น ภายใต้การนำของสมเด็จนโรดมสีหนุ ซึ่งมีการกระทบกระทั่ง และปะทะกันประปราย อยู่ในวงจำกัด ไม่ขยายวงกว้าง กรมนาวิกโยธินได้จัดกำลังเข้ารักษาพื้นที่ และผลักดันอยู่หลายครั้ง พื้นที่การสู้รบหลักได้แก่ พรมแดนบ้านหาดเล็ก ช่องเขาคีรีวงศ์ และด้านอำเภอโป่งน้ำร้อน โดยจัดกำลังตอบโต้ต่อภัยคุกคามจากนอกประเทศ ตั้งแต่ระดับหมวด ถึงระดับกองร้อยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อมาการเมืองในกัมพูชาเกิดการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลทหารของนายพลลอนนอนได้เข้าปกครองประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจึงดีขึ้น ทำให้ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๑๗ ทหารนาวิกโยธินจึงถอนกำลังบางส่วนออกจากชายแดนบ้านหาดเล็ก และช่องเขาคีรีวงศ์ จังหวัดตราด

ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๒๒ การเมืองภายในกัมพูชาเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เมื่อรัฐบาลเขมรแดงเข้ายึดครองประเทศ จึงเป็นการสู้รบระหว่างทหารนาวิกโยธิน กับทหารเขมรแดงตามแนวสันเขาบรรทัด ชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

ซึ่งเกิดการรุกล้ำอธิปไตยอยู่เนืองๆ ภายหลังการต่อสู้บริเวณชายแดนจังหวัดตราด ทวีความรุนแรง มีการปะทะกันมากขึ้น ทหารเขมรแดงพยายามเข้ายึดพื้นที่บ้านหาดเล็ก แต่ไม่ประสบความสำเร็จ กรมนาวิกโยธินจึงสั่งการให้ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมผสมนาวิกโยธิน สนธิกำลังเป็นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ ๑๘๒ (ฉก.นย.๑๘๒) ขึ้นที่บ้านหาดเล็ก ขณะเดียวกันเขมรแดงด้านอำเภอโป่งน้ำร้อนก็ได้เคลื่อนไหวมากขึ้น มีการรุกล้ำอธิปไตยเข้ามากวาดต้อนและปล้นฆ่าราษฎรไทย กรมนาวิกโยธินจึงสั่งให้ มีการตั้ง ฉก.นย.๑๘๓ ขึ้นที่บ้านโอลำเจียก อำเภอโป่งน้ำร้อน ต่อมาได้จัดกำลังเป็นกองพันทหารราบ กองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ กองทัพเวียดนามรุกเข้าปลดปล่อยอำนาจจากเขมรแดง ภัยคุกคามตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชายังคงรูปแบบเดิม แต่เปลี่ยนคู่ต่อสู้จากเขมรแดงเป็นเวียดนาม เฮง สัมริน ซึ่งวางกำลังรบตามแบบ ไว้ตามแนวชายแดนบนสันเขาบรรทัด ช่องทาง และ ตามแนวทางการเคลื่อนที่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์วางแผนเข้ายึด เพื่อแผ่อิทธิพลเข้าสู่ดินแดนอินโดจีนตามทฤษฎีโดมิโน กองกำลังเขมรแดง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สู้รบกับทหารไทย จึงได้กลับมาสู้รบกับทหารเวียดนาม เฮง สัมริน เพื่อขับไล่ทหารต่างชาติให้ออกจากประเทศกัมพูชา กระทั่งปี พ.ศ.๒๕๓๔ เวียดนามได้ถอนกำลัง ออกจากกัมพูชา ความสงบสุขจึงกลับคืนสู่ดินแดนภาคตะวันออกอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ ความหมายตัวเลข ๓ ตัว ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน (ฉก.นย.) สองตัวแรก หมายถึงปี พ.ศ. ที่จัดตั้ง ฉก.นย. ตัวที่สามหมายถึงลำดับที่ของหน่วยเฉพาะกิจที่จัดตั้งในปีนั้นๆ เช่น ฉก.นย.๑๘๒ หมายถึง ฉก.นย.ลำดับที่ ๒ ที่จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๑๘