Saturday, 25 March 2023

กองเรือฟริเกตที่ 2 จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยในทะเล รับมือภัยพิบัติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี ณัฐพงศ์ ปานโสภณ ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดการจัดตั้งหมู่เรือ และตรวจความพร้อม หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ แถวรับการตรวจความพร้อม ณ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ตามที่ กองเรือยุทธการ อนุมัติให้ ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการ หมู่เรือเฉพาะกิจ บรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ กองเรือฟริเกตที่ 2 จึงได้ตรวจเตรียมความพร้อม ทั้งด้านองค์บุคคล รวมถึง ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ให้สามารถเผชิญต่อสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที และเกิดประสิทธิภาพ

หมู่เรือเฉพาะกิจ บรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ ประกอบกำลังมาจากหน่วยงานในกองทัพเรือรวม 11 หน่วยงาน กำลังพลจำนวนทั้งสิ้น 610 นาย ตลอดจน เรือ และอากาศยาน ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ตลอด 24 ชั่วโมง

พลเรือตรี ณัฐพงศ์ ปานโสภณ ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กล่าวว่า ความพร้อมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล ซึ่งภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากสภาพแวดล้อม และอุณหภูมิของโลกในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนไปตามสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้มีโอกาสเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้นได้ตลอดเวลา กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ โดยมีภารกิจในการสนับสนุน ป้องกัน แก้ไข บรรเทา และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และได้รับมอบหมาย ด้วยเหตุนี้ หมู่เรือเฉพาะกิจฯ จึงต้องดำรงความพร้อม

ทั้งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ แม้อยู่ในสภาวะปกติ จึงขอให้กำลังพลทุกนาย พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัย ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ มีสติ และไม่ประมาท ดั่งคำของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า “กองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ