วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

“บรรยากาศก่อนปิดหีบ และหลังปิดหีบเลือกตั้ง 2566 เขตพญาไท”