Friday, 2 June 2023

“OpenAI เปิดตัว ChatGPT เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ iOS ชาว Android รอไปก่อน”

โอเพนเอไอ ผู้พัฒนา ChatGPT เปิดตัวแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ iOS ช่วงแรกยังจำกัดเฉพาะผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวก่อนโอเพนเอไอ ประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชัน ChatGPT บน iPhone ภายใต้ระบบปฏิบัติการ iOS เรียบร้อยแล้ว หลังจากใช้เวลาพัฒนาประมาณครึ่งปีการพัฒนา ChatGPT บนระบบปฏิบัติการ iOS ในระยะแรกจำกัดวงผู้ใช้งานเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว ต่อจากนั้นโอเพนเอไอ มีแผนการที่จะขยายการให้บริการไปยังประเทศอื่นต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้โอเพนเอไอ เลือกเปิดตัว ChatGPT บนสมาร์ทโฟนแบบจำกัดวง เนื่องจากต้องการดูความคิดเห็นของผู้ใช้งานว่าต้องมีการปรับปรุงฟีเจอร์ ไปจนถึงนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างไรบ้างChatGPT บนระบบปฏิบัติการ iOS สามารถใช้งานได้ฟรี สามารถซิงค์ประวัติการใช้งานเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ อย่างไรก็ดี ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก ChatGPT Plus จะได้รับสิทธิ์ให้ใช้ความสามารถของ ChatGPT-4 ก่อนผู้ใช้งานรายอื่นทางด้านระบบปฏิบัติการ Android ผู้พัฒนาอย่างโอเพนเอไอ ยืนยันว่า มาแน่นอน แต่ยังต้องร้องเพลงรอไปก่อนที่มา: Mashable