วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

"วุฒิสภา" เห็นชอบ "ศิลักษณ์ ปั้นน่วม" นั่ง กรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่ประชุม วุฒิสภา เห็นชอบ “ศิลักษณ์ ปั้นน่วม” ด้วยคะแนน 182 ต่อ 1 ไม่ออกเสียง 4 เป็นกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน หลัง กมธ.พิจารณาประวัติ แล้วเสร็จและลงมติแบบลับ แล้ว ประธานวุฒิสภา สั่งปิดประชุม วันที่ 23 พ.ค. 66 ที่ประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานการประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คือ น.ส.ศิลักษณ์ ปั้นน่วม หลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญ (กมธ.) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธาน กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ โดยเป็นการพิจารณาและลงมติแบบลับหลังลงมติเสร็จสิ้น นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า น.ส.ศิลักษณ์ ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง 182 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 1 คะแนน ไม่ออกเสียง 4 คะแนน เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ น.ส.ศิลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจากนั้นที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการปิดประชุมสมัยวิสามัญ แห่งรัฐสภา พ.ศ. 2566 และปิดประชุมในเวลา 13.56 น.