วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

ทต.เทพนคร จัดฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ทำงานจักสานจากไม้ไผ่มุ่งเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

24 พ.ค. 2023
30

เทศบาลตำบลเทพนคร จ.กำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพิ่มทักษะจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่แก่ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย อยู่บ้านไม่เหงาแล้วยังเพิ่มรายได้สู่ภาคครัวเรือนที่สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในตำบลเทพนคร หลักสูตร การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลตำบลเทพนคร เข้าร่วมโครงการจำนวน 45 รายโดยมีวิทยากร กลุ่มจักสานไม้ไผ่จากอำเภอคลองลาน ที่มีความชำนาญมาสอนการสานชะลอมปิ่นโต, สานตะกร้า, สานกระจาด เพื่อเป็นการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะให้กับประชาชนในพื้นที่ สามารถเพิ่มช่องทางในการพึ่งพาตนเอง สร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ และยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ไว้ให้เยาวชนรุ่นต่อไป โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงtt ttสำหรับงานจักสาน คือ งานศิลปะอย่างหนึ่ง เพราะจะต้องสร้างงานที่ออกมาจากจิตใจที่รักในงานสร้างสรรค์จรรโลงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีความพยายาม ความฉลาดหลักแหลมประยุกต์พัฒนารูปแบบให้ดีขึ้น โดยไม่ทิ้งความรู้และภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่น แสดงถึงวิถีชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่นไว้  การทำเครื่องจักสานแต่เดิมจะใช้แรงงานและฝีมือของตนเองเป็นส่วนใหญ่ จะต้องมีความอดทน และมีจิตใจที่รักในงานสาน ใช้วัสดุจากไม้ไผ่ หวาย เถาวัลย์ขนาดเล็ก มาช่วยในการมัดผูก ซึ่งในชนบทแต่ละท้องถิ่น มีวัสดุไม่เหมือนกัน งานจักสานต่างๆ มักจะทำกันในเวลาว่าง หรือหลังหมดฤดูกาลทำการเกษตรแล้ว สามารถสร้างงานเป็นอาชีพเสริมได้อีกอย่างหนึ่งtt ttทางด้านตัวแทนผู้เข้าอบรม เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันอายุมากขึ้น จึงทำงานที่ใช้แรงงานหนักไม่ไหว ต้องอยู่บ้านรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และบุตรหลานส่งเงินมาให้ ทำให้ชีวิตประจำวันมีช่วงรอยต่อกับความว่างเปล่า เมื่อทราบข่าวว่า สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในตำบลเทพนครขึ้น จึงสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับตนเอง โดยที่ใช้เวลาว่างที่อยู่บ้านจักสานไม้ไผ่ ส่งให้กับทางกลุ่มนำไปขาย ปลดล็อกความว่างเปล่าให้เป็นช่วงทำรายได้มาสู่ตนเองtt ttการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีความสำคัญยิ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ พนักงานเทศบาล องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลตำบลเทพนคร เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังว่างจากภารกิจอาชีพหลัก เช่น การทำไร่ ทำนา  tt ttและยังทำให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เกิดความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับบุคคล เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในทุกๆ ด้าน เช่น การมีอาชีพการมีรายได้เพิ่มขึ้น  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามกระแสพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อให้คนไทยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน.