Friday, 2 June 2023

"ไทยรัฐทีวี" ร่วมลงนามความร่วมมือ Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

ททท. จับมือ อบก. และ ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันที่ 24 พ.ค. 2566 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และนางสาวจิตสุภา วัชรพล เจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สะท้อนจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตามเป้าหมาย Sustainable Tourism Goals เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้อย่างมั่นคงและสมดุลในทุกมิติ นายยุทธศักดิ์ เผยว่า ตามที่ ททท. เดินหน้ายกระดับห่วงโซ่อุปทาน Shape Supply มุ่งเน้นการดำเนินงานกับผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals: STGs) ซึ่งต่อยอด จาก 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ โดยสร้างมาตรฐานความยั่งยืน Sustainable Tourism Accelerating Rating (STAR) ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานในการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการท่องเที่ยว (Tourism Security) ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติการบริหารจัดการ, มิติสังคม-เศรษฐกิจ, มิติวัฒนธรรม และมิติสิ่งแวดล้อม tt ttดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และต่อยอดไปสู่เป้าหมาย Net Zero Tourism ในอนาคต ททท. จึงร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย ททท. จะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์แนวคิดการท่องเที่ยว Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระตุ้นการรับรู้ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาต่อยอดกิจกรรม Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆนายเกียรติชาย ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เผยว่า ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ อบก. จะเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนาร่วมกัน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำสู่การเป็นการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนำเครื่องมือคำนวณ Carbon Footprint ไปใช้ ในการคำนวณและชดเชยคาร์บอนมุ่งสู่ Carbon Neutral Tourism / Net Zero Tourism เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคท่องเที่ยวไทยในระดับสากล และสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว ให้ดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอนจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ตลอดจนร่วมเผยแพร่ข้อมูลภายใต้ขอบเขตความร่วมมือสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปtt ttด้าน นางสาวจิตสุภา วัชรพล เจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับกระแสของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน (Sustainable Tourism) กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดย Net Zero Tourism ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ ไทยรัฐทีวี เล็งเห็นประโยชน์ และความสำคัญในการร่วมมือกับ ททท. และ อบก. เพื่อร่วมผลักดันแนวทาง Net Zero Tourism แก่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในฐานะของสื่อมวลชนที่มีจุดแข็งทางด้านการผลิตคอนเทนต์ จะร่วมทำหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการผลิตเนื้อหาที่สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าสู่ความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวtt ttโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals: STGs) และมุ่งสู่ Net Zero Tourism อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการ Shape Supply ยกระดับห่วงโซ่อุปทานภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างมีนัยสำคัญด้วย.