Friday, 2 June 2023

ฟิลิปปินส์เสนอไอเดียเลิกให้การบ้านเด็กนักเรียนในวันหยุด

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. สื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงานว่า นายแซม เวอร์โซซา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ ได้เสนอร่างกฎหมายให้โรงเรียนทั่วประเทศยกเลิกการให้การบ้านเด็กนักเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากเล็งเห็นว่าเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบันเรียนหนักเกินไป โดยไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ สิ่งยืนยันคือการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับนานาชาติ หรือ PISA จัดอันดับให้นักเรียนฟิลิปปินส์มีคะแนนการอ่านเป็นอันดับโหล่และคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อันดับรองโหล่ ในกลุ่ม 79 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ ข้อมูลของสมาคมครูในฟิลิปปินส์ระบุว่า เด็กนักเรียนฟิลิปปินส์ในต่างจังหวัดใช้เวลาเรียนในห้องเรียน 10 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่นักเรียนในเมืองใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวัน แต่ปัจจุบันเนื่องด้วยปัญหาจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นประกอบกับบุคลากรการสอนไม่เพียงพอ ทำให้ครูชดเชยด้วยการให้การบ้านเยอะๆ ซึ่งกรณีนี้นายเวอร์โซซาระบุว่า ร่างกฎหมายจะกำหนดให้โรงเรียนประถมและมัธยมไม่ควรให้การบ้านเด็กในช่วงสุดสัปดาห์ การบ้านควรมอบหมายในวันปกติและควรเป็นการบ้านที่ใช้เวลาทำไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เด็กควรได้พักผ่อน อีกทั้งเด็กบางคนที่ฐานะยากจนก็ไม่มีอินเตอร์เน็ต ต้องทำงานพาร์ตไทม์ มีเวลาทำการบ้านต่างกับเด็กบ้านฐานะดี.