วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

กกพ.จัดโครงการคนบันดาลไฟ สร้างตระหนักรู้เรื่องพลังงานสะอาดยั่งยืน

01 มิ.ย. 2023
27

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สานต่อโครงการคนบันดาลไฟ ภายใต้แนวคิด “ใครไม่ Change Climate Change” เพื่อขยายฐานความรู้ สร้างความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน (Energy Transition) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “คนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change” จัดโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และ SME’s รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานสะอาด (Energy Transition) โดยเน้นการเชื่อมโยงนโยบายพลังงาน 4D1E พลังงานหมุนเวียน อาทิ Biogas Biomass Solar Power Waste to Energy ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ อาทิ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ผ่านรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจ จะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น รวมถึงสื่อสารถึงบทบาท ภารกิจของ กกพ. ที่มุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมมือแก้ไขวิกฤติและลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ไปด้วยกัน tt ttดร.บัณฑูร กล่าวว่า เป็นการสานต่อโครงการคนบันดาลไฟจาก 2 ปีที่เคยจัดมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อขยายฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากขยะ เป็นต้น ที่ปัจจุบันถูกเรียกว่า ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เนื่องจากเป็นพลังงานที่ไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้ จึงช่วยลดก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่ภาครัฐมีความมุ่งหวังว่าหากเกิดการใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มประชาชนจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ได้tt tt โดยสำนักงาน กกพ. ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ ตามนโยบาย 4D1E รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ESS และ EV ด้วยการสร้างการรับรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ “คนบันดาลไฟ The Reality” รูปแบบ “เรียลลิตี้” (Reality) โดยได้รับเกียรติจากจากบุคคลที่มีชื่อเสียงจากแวดวงต่างๆ อาทิ การเมือง ธุรกิจ SME’s นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ อินฟูลเอนเซอร์ มารับภารกิจการเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาด เผยแพร่ทุกวันเสาร์ ทาง Amarin TV ช่อง 34HD เวลา 14.20-14.50 น. tt ttนอกจากนี้ สร้างการรับรู้ผ่าน Advertising Short Film ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Energy Transition and Climate Change จำนวน 4 เรื่อง และกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น-ตอนปลาย) และอาชีวศึกษา (ปวช.) “กบจูเนียร์” ในหัวข้อ “ใครไม่ Change Climate Change” เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าผ่านกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 700,000 บาท.