วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

อนุกก.กองทุนปฏิรูปที่ดินฯ ไฟเขียวเงินพัฒนาระบบเบิกจ่ายงบลดปัญหาซ้ำซ้อน

01 มิ.ย. 2023
24

อกก.คง. อนุมัติเงินพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System) ลดความซ้ำซ้อนให้ทันต่อการใช้งานที่เร่งด่วน พร้อมสร้างถนนและบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ให้เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จ.นครราชสีมาเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ อกก.คง. ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ALRO Tracking System) จำนวน 3,878,000 บาท เพื่อให้ ส.ป.ก. มีระบบสารสนเทศใช้ในการรายงานผลการติดตามงาน บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินกองทุนฯ รวมทั้งบูรณาการระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของ ส.ป.ก. ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้tt ttทั้งยังเห็นชอบโครงการและใช้เงินกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่จัดให้เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จำนวน 27,080,200 บาท โดยจะใช้ดำเนินการดังนี้ 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,275 เมตร จำนวน 1 สาย และขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,345 เมตร จำนวน 1 สาย ที่บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จำนวนเงิน 24,300,000 บาท และ 2.ก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร จำนวน 2 แห่ง จำนวนเงิน 2,780,200 บาทtt tt”โครงการพัฒนาระบบ ALRO Tracking System จะช่วยลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนในการประมวลผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้การรายงานผลเป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งานที่เร่งด่วน และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดตามผล ทั้งจากระบบภายใน ส.ป.ก. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ยังอนุมัติสร้างถนนและก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ให้กับพี่น้องเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ใน จ.นครราชสีมา เพื่ออำนวยความสะดวก และเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” เลขาธิการ ส.ป.ก.กล่าว.