วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

ชาวบ้านร้อง โครงการประปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สร้างซ้ำซ้อน ไม่เคยถูกใช้งาน (คลิป)

03 มิ.ย. 2023
39

ชาวบ้านร้อง โครงการก่อสร้างระบบประปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯที่บางสะพาน จ.ประจวบฯ งบประมาณหลายสิบล้าน สร้างเสร็จ 3 ปี ยังไม่เคยใช้งานเลย ถูกทิ้งร้างเป็นอนุสาวรีย์ให้ดูเล่น เนื่องจากซ้ำซ้อนกับระบบส่งน้ำฟรีที่มีอยู่แล้ว แต่มีการรายงานข้อมูลว่า สร้างเสร็จ ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ราษฎร 5 หมู่บ้าน 5,150 คนว้นที่ 3 มิ.ย. 2566 นายรุ่งโรจน์ รัตนแก้ว อายุ 40 ปี ชาวบ้าน ม.4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ร้องเรียนปัญหาผ่านสื่อฯเกี่ยวกับโครงการระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มีการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงประมาณปี 2563-2564 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีการเปิดใช้งานให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์เลย ถูกปล่อยให้เป็นอาคารรกร้าง พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการให้ข้อมูลของหน่วยงานฯ บางแห่ง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อสาธารณชนtt tt อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบมีระบบส่งน้ำ 3 ท่อเมนหลักจากนั้นผู้สื่อข่าวพร้อมนายรุ่งโรจน์ รัตนแก้ว ผู้ร้องได้ลงพื้นที่ไปยังอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบอาคารสูบจ่ายน้ำระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สร้างอยู่ทางตอนล่างของอ่างเก็บน้ำเป็นอาคารปูน สภาพโดยรอบอาคารถูกปล่อยให้รกร้างมีหญ้าขึ้นปกคลุมหนาแน่น ภายในอาคารมีเครื่องสูบ-จ่ายน้ำพร้อมระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แต่เต็มไปด้วยฝุ่นและมูลนกจำนวนมาก ซึ่งหากมีการเดินเครื่องจะทำหน้าที่ สูบ-จ่ายส่งต่อไปยังอาคารแท็งก์รับน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อนจะส่งต่อผ่านระบบท่อส่งน้ำประปาโครงการฯ ให้กับประชาชนได้ใช้tt ttนายรุ่งโรจน์ เปิดเผยว่า ปกติแล้วชาวบ้านในพื้นที่ ม.4, ม.5 และ ม.8 ต.ทองมงคล เกือบทั้งหมดจะใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบที่มีความจุรวมประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นแหล่งน้ำหลักเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการทำการเกษตร แต่ปัจจุบันด้วยสถานการณ์ภัยแล้ง จึงเกิดปัญหาเรื่องน้ำที่มีปริมาณเหลือเพียงเล็กน้อย ตนเคยทำหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม อ. บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปตั้งแต่เดือน พ.ย.65 เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการระบบประปาในเขตอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้มีการก่อสร้างขึ้นใหม่ หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จมานานกว่า 3 ปี ทำไมถึงยังไม่เคยมีการเปิดใช้งาน ซึ่งคำตอบที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความชัดเจน ตอบมาเพียงแค่ภาพกว้างๆ tt ttปัจจุบันอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบมีการวางระบบท่อส่งน้ำจากอ่างฯ ทั้งสิ้น 3 ท่อเมนหลัก สู่หมู่บ้านต่างๆ โดยรอบได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ 1. ระบบส่งน้ำบ้านโป่งสามสิบ ระยะที่ 1 ที่มุ่งเน้นการจ่ายน้ำดิบเพื่อการเกษตรที่ก่อสร้างขึ้นมาพร้อมอ่างฯตั้งแต่ปี 2537 อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ซึ่งหากว่าไม่ใช่ในช่วงฤดูแล้งชาวบ้านจะใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและยังคงใช้งานได้ปกติtt tt2. ระบบส่งน้ำประปาดิบของทาง อบต.ทองมงคล ที่ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคในครัวเรือน3. ระบบจ่ายน้ำจากโครงการระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบระยะต้น ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2563-2564 ก่อนจะได้ส่งมอบให้กับทาง อบต.ทองมงคล ช่วงเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่ยังไม่เคยมีการเปิดใช้ระบบท่อส่งของโครงการฯ น่าจะเกิดจากการที่มีการวางระบบท่อส่งที่มีการทับซ้อนกับระบบส่งน้ำบ้านโป่งสามสิบ ระยะที่ 1 เดิม ซึ่งเป็นน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาตลอดตั้งแต่ ปี 2537 เมื่อมีการสร้างระบบประปาฯขึ้นมาใหม่ จึงไม่มีประชาชนใช้งาน เนื่องจากว่าต้องเสียค่าน้ำที่จะต้องคำนวณจากต้นทุนค่ากระแสไฟในการเดินเครื่องสูบจ่ายน้ำ ดังนั้น เมื่อระบบเดินประชาชนใช้อยู่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะไม่มีเครื่องสูบจ่ายน้ำ โครงการฯดังกล่าวจึงถูกปล่อยทิ้งร้างตั้งแต่สร้างเสร็จ จึงอยากขอให้หน่วยงานฯที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวางระบบท่อส่งน้ำจากโครงการระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริว่าเพราะเหตุใด หรือติดขัดประการใดถึงยังไม่เคยได้เปิดใช้งานเลยสักครั้งตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มาร่วม 3 ปี กลับถูกปล่อยทิ้งร้าง งบประมาณที่นำใช้มีความคุ้มค่าจริงหรือไม่นอกจากนี้ ขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าเหตุใดหน่วยงานฯบางหน่วยมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ ที่ระบุข้อความตอนหนึ่งว่า “โครงการระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2563 สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้แก่ราษฎรตำบลทองมงคลรวม 5 หมู่บ้าน จำนวน 1,938 ครัวเรือน 5,150 คน ทั้งๆ ที่โครงการดังกล่าว ไม่เคยมีการเปิดเดินเครื่องสูบจ่ายน้ำ ให้กับประชาชนได้ใช้งานจริงเลย หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ” นายรุ่งโรจน์ กล่าว