วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

“ประยุทธ์” ยกย่องชาวนาไทยผู้มีคุณูปการ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2566

นายกรัฐมนตรี ส่งความรักและความปรารถนาดี ยกย่องชาวนา เป็นผู้มีคุณูปการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร หล่อเลี้ยงคนไทยและทั่วโลก เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2566 ขอร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ให้อยู่คู่ไทยวันนี้ (5 มิถุนายน 2566) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาทั่วประเทศ ว่า เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขอส่งความรัก ความระลึกถึง และความปรารถนาดี มายังพี่น้องชาวนาไทยและเกษตรกรทุกคน นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ และถือเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ชาวนาต้องอาศัยทักษะและความชำนาญในการเพาะปลูกและดูแล เพื่อให้ข้าวมีคุณภาพที่ดี ชาวนาไทยจึงถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งมีบทบาทในการเพาะปลูกข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและทั่วโลกตลอดมา ควรค่าแก่การยกย่องและเชิดชูในฐานะผู้มีคุณูปการในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเป็นผู้ธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยพลเอกประยุทธ์ กล่าวต่อไปว่า การผลิตข้าวในปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวมากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงการแปรรูป เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต มุ่งเน้นให้ข้าวมีคุณภาพสูง ใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เพื่อทำเกษตรอย่างปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวนาทุกคนจะสามารถนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาปรับใช้ในการปลูกข้าว เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งทางอาหารให้แก่ประเทศชาติต่อไปในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรียังได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล มีความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ข้าวไทยและสืบสานอาชีพชาวนาให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป.