วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ไทยสร้างไทย ยัน พร้อมผลักดันนโยบายสำคัญ

“สุดารัตน์” เผย พรรคไทยสร้างไทยพร้อมผลักดันนโยบายสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ PM 2.5 มาตรการด้านเกษตร จราจร รวมถึงหนุนติดตั้ง Solar Rooftopวันที่ 5 มิถุนายน 2566 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้1. นโยบายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) โดยจะผลักดันให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ บังคับให้มีการเปิดเผยและจัดส่งข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน ก๊าซเรือนกระจกสูงตามที่กำหนด โดยรัฐต้องช่วยให้ความรู้ทางเทคนิค พร้อมบังคับใช้การเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) 2. นโยบายการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ประกอบด้วย 2 มาตราการ คือ มาตรการด้านการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรใช้เครืองมือแทนการเผาป่าเผาไร่ และให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายาก เพื่อทดแทนการเกษตรที่ต้องเผาตอซัง ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง (Wet & Dry) ช่วยลดก๊าซมีเทนในดิน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาตรการด้านการจราจร การขนส่งสาธารณะ และการเดินทาง ออกมาตรการทางภาษีให้สิทธิลดหย่อนภาษี และการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่สนับสนุนนโยบายสลับ-เหลื่อมเวลาการทำงานและเวลาเรียน และนโยบาย Work from home หรือ Learn from home รวมทั้งออกโครงการสร้างไทยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สามารถกู้เงินดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 5% ต่อปี ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้จำนวน 1 ล้านคัน เพิ่มการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV3. นโยบายติดตั้ง Solar Rooftop ให้ฟรี และให้ใช้ไฟฟรี โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับประชาชน การดำเนินการจะทำผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยการไฟฟ้าฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาระบบ และทำการติดตั้งระบบบนหลังคาบ้านของประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เงินลงทุนทั้งหมดจะมาจากงบประมาณของรัฐไปยังกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 เป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำที่กองทุนปล่อยกู้ให้การไฟฟ้าฯ ซึ่งการไฟฟ้าฯ จะต้องส่งคืนเงินต้นให้กองทุนในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุในช่วงท้ายด้วยว่า สำหรับรายได้หลักของการไฟฟ้าฯ คือค่าไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาผลิตได้เฉพาะส่วนที่เกินจาก 210 หน่วย ที่ประชาชนมีสิทธิ์ใช้ไฟฟรี.