วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

"บิ๊กแต้" ตรวจเยี่ยมสร้างการรับรู้สายวิทยาการ กิจการพลเรือน 2 กองบิน

07 มิ.ย. 2023
33

“จก.กร.ทอ.” นำคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองบิน 3 และกองบิน 21  เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน ให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพอากาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 พล.อ.ท.สมพร แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ณ กองบิน 3 จังหวัดสระเเก้ว และ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานีtt ttโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์tt ttโดย น.อ.อำนาจ สิงหพันธ์ ผู้บังคับการกองบิน 3 ได้ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ การเตรียมพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย รวมทั้งนำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองบิน เพื่อชมแปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกรtt tt   และการเผาถ่าน ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ จะช่วยให้ทหารกองประจำการได้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวหลังจากปลดประจำการต่อไปtt ttจากนั้นช่วงบ่าย น.อ.ประณต คุณอนันต์ ผู้บังคับการกองบิน 21 ได้ให้การต้อนรับคณะ และพาเยี่ยมชมแผนกกิจการพลเรือนของกองบิน เพื่อพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองบิน เพื่อชมแปลงสาธิตการปลูกผัก การทำปุ๋ย การเผาถ่านแบบไร้ควันจากเศษกิ่งไม้และตอไม้ การเลี้ยงสัตว์tt ttสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองบิน 21 ต้องการให้กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งทหารกองประจำการได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้มาเลี้ยงดูครอบครัว ตลอดจนยังเป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงานของประชาชนผู้ที่สนใจอีกด้วยtt ttปัจจุบันงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อกองทัพอากาศ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา สามารถเป็นที่พึ่งประชาชนได้ทุกสถานการณ์tt tttt tt