วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคำฟ้อง “ศรีสุวรรณ” ให้ สธ.ระงับการจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำฟ้อง “ศรีสุวรรณ” ให้กระทรวงสาธารณสุขระงับการจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ ไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความวันที่ 7 มิ.ย. 2566 สำนักงานศาลปกครอง ระบุว่า ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นฟ้องขอให้กระทรวงสาธารณสุขระงับการจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) มาใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากคำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจออกคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน