วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ประกาศถอนสัญชาติไทย หญิงชาวจีน ปลอมชื่อแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับชายไทย

กระทรวงมหาดไทย ประกาศถอนสัญชาติไทย “เมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล” หญิงชาวจีน ปลอมชื่อมาแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับชายชาวไทย หลังได้รับแจ้งจากทางการจีนเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ลงนามโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย นางสาวเมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล หรือ ชานลิน ซู เดิมเป็นบุคคลสัญชาติจีน ได้รับอนุญาตให้เข้าถือสัญชาติไทยโดยการสมรสกับสามีผู้มีสัญชาติไทย ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากทางการจีนผ่านกระทรวงการต่างประเทศ โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า (1) โจว จิ้งหัว (Zhou Jinghua) หรือ โจว ฉานหลิง (Zhou Chaning) และ ฉวู ฉานหลิง (Xu Chanling) หรือ ชานลิน ซู หรือ นางสาวเมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล เป็นบุคคลเดียวกัน(2) นางสาวเมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล มีการปลอมแบบฟอร์มพร้อมทั้งหนังสือรับรองจากชุมชนและใช้ญาติปลอมเพื่อให้ได้มาซึ่งรายการปลอมชื่อ นางฉวู ฉานหลิง หรือ ชานลิน ซู และได้รับหนังสือเดินทางจีน เลขที่ 783921 เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ได้ใช้เอกสารในชื่อที่แท้จริงของตน คือ นางโจว จิ้งหัว หรือ นางโจว ฉานหลิง (3) นางสาวเมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล หรือ นางโจว จิ้งหัว ได้แต่งงานตามประเพณี กับนายฉวู ชายชาวจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 มีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากันโดยพฤตินัย โดยมีบุตรด้วยกัน 3 คน ซึ่งได้รับการคุ้มครองและบังคับตามกฎหมายจีนมีผลตั้งแต่ พ.ศ. 2530 ถึงปัจจุบัน(4) นางสาวเมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล ใช้รายการปลอมชื่อ นางฉวู ฉานหลิง หรือ ชานลิน ซู นำรายการดังกล่าวมาจดทะเบียนสมรสกับชายชาวไทยที่ประเทศไทย ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางรัก เมื่อ พ.ศ. 2531 และแจ้งเกิดบุตรทั้ง 3 คน (ซึ่งเป็นบุตรของนางสาวเมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล กับ นายฉวู) มีสูติบัตรออกให้โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ระบุชื่อ ชายชาวไทยเป็นบิดา (5) นางสาวเมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล ใช้รายการปลอมชื่อ นางฉวู ฉานหลิง หรือ ชานลิน ชู ยื่นคำขอมีสัญชาติไทยโดยการสมรสกับสามีผู้มีสัญชาติไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ได้รับอนุญาตให้เข้าถือสัญชาติไทยตามสามีเมื่อ พ.ศ. 2535 พฤติการณ์ถือได้ว่าการสมรสระหว่าง นางสาวเมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล หรือ ชานลิน ซู กับชายชาวไทยเป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จ อันเป็นสาระสำคัญตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีคำสั่งให้ถอนสัญชาติไทย นางสาวเมธาวรินทร์ ชัยบุญญารัตนกุล หรือ ชานลิน ซู จึงมีผลให้เสียสัญชาติไทย ตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566(อ่านฉบับเต็ม)