วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก. อนุมัติเพิ่มอัตรา ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ เพื่อเร่งให้บริการประชาชน

01 ก.ค. 2023
38

คณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไฟเขียวงบฯ กว่า 3 ล้านจัดจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจ เพิ่มประสิทธิภาพบริการเกษตรกรเขตปฏิรูปเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 66 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯtt ttดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจเพื่อให้บริการเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,003,000 บาท เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนนายช่างสำรวจของ ส.ป.ก. จังหวัด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นtt ttทั้งยังเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของกองทุนในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร การจัดเก็บและหารายได้เข้ากองทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บหนี้ของกองทุน พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยและเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปtt tt”ปัจจุบันตำแหน่งนายช่างสำรวจของ ส.ป.ก. มีจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการจัดจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจ เพื่อให้การบริการแก่เกษตรกรและหน่วยงานผู้ขอรับบริการ สร้างความพึงพอใจในการรับบริการ สะดวก รวดเร็วและดำเนินการได้ตรงตามเวลา” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว