วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 7 นาย พ.อ.หญิง ไปจนถึง ร.ท.หญิง

01 ก.ค. 2023
34

ในหลวง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 7 นาย ตั้งแต่ พันเอกหญิง ไปจนถึงร้อยโทหญิงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 7 นาย ดังนี้1. พันโทหญิง คุณหญิงสังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันเอกหญิง2. พันโทหญิง คุณหญิงอรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันเอกหญิง3. พันโทหญิง คุณหญิงชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันเอกหญิง4. ร้อยโทหญิง อรลักษณ์ อนุสนธิ์ เป็น ร้อยเอกหญิง5. ร้อยโทหญิง กนกวรรณ ใจสูงเนิน เป็น ร้อยเอกหญิง6. ร้อยตรีหญิง นัทธนันท์ อรรถกิจไพบูลย์ เป็น ร้อยโทหญิง7. ร้อยตรีหญิง สุฑามาศ แก้วใส เป็น ร้อยโทหญิงทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 และลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2566ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน(อ่านฉบับเต็ม)