วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 ข้าราชการ ผิดวินัย-ประพฤติชั่วร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 ข้าราชการ ถูกปลดออกจากราชการ ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง-กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 ฉบับ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหาดังนี้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 2 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้1. นางสรรชนีย์ กลิ่นเอี่ยม ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากกระทำผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา2. นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ ตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เนื่องจากกระทำผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลาทั้งนี้ บุคคลทั้ง 2 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566(อ่านต้นฉบับ)ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งนายภาณุพล อัครเดโชชัย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับพระราชทานเนื่องจากเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 โดยคำสั่งอันถึงที่สุดแล้ว อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และ นายภาณุพล อัครเดโชชัย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566(อ่านต้นฉบับ)