วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ถ่ายทอดสด "ในหลวง-พระราชินี" เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก

หมายกำหนดการ “ในหลวง-พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนิน เปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก ที่อาคาร ในเวลา 17.00 น. วันนี้-พร้อมเปิดขั้นตอน การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาอีก 2 ตำแหน่ง ในวันที่ 4 ก.ค.2566 วันที่ 3 ก.ค. 2566 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เคยเปิดเผยถึงหมายกำหนดการรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกในวันนี้ (3 ก.ค.) ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินมายังรัฐสภา ในเวลา 17.00 น.หมายกำหนดการเป็นดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตเวลา 16.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังอาคารรัฐสภา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคารรัฐสภา แขวงถนนนครไชยศรีฯเวลา 17.00 น. เสด็จฯ ถึงอาคารรัฐสภา (บริเวณลานสะพานปลาอานนท์) (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และทําหน้าที่ประธานรัฐสภานางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าฯ เสด็จเสด็จขึ้นชั้น 11 (โดยลิฟต์)เสด็จเข้าห้องประทับรับรองประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัยเสด็จออกจากห้องประทับรับรอง เข้าสู่ห้องประชุมฯ(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)เสด็จขึ้นบนเวที (โดยบันได)ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์มีพระราชดํารัสเปิดประชุมรัฐสภา จบแล้ว(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)เสด็จลงจากเวทีเสด็จเข้าห้องประทับรับรองประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัยเสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์)เสด็จฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา)ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากอาคารรัฐสภา กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)เสด็จฯ ถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตทั้งนี้ เมื่อ 29 มิถุนายน 2566 นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือด่วนมาก ที่ สผ 0015/ผ1 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 แจ้งไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 เรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปแล้วนั้นระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย1. การให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ2. เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร3. เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดขั้นตอนเลือกประธานสภา และรองประธานสภา อีก 2 ตำแหน่ง ขณะที่ ในวันที่ 4 ก.ค.66 ซึ่งจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก เพื่อเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 คน นั้นสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดเตรียมห้องประชุมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยประเมินเวลาในการประชุมเพื่อเลือกทั้ง 3 ตำแหน่งจะใช้เวลา ประมาณ 6 ชั่วโมง ขั้นตอนมีดังนี้กรณีเสนอชื่อเดียวไร้คู่แข่ง1. เปิดให้เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นประธานสภาฯ ต้องมีผู้รับรอง 20 คน2. เปิดให้แสดงวิสัยทัศน์หากเสนอชื่อเดียวไม่ต้องลงคะแนน ถือว่าบุคคลนั้นได้เป็นประธานสภาฯกรณีเสนอหลายชื่อมีคู่ชิง1. เปิดให้เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นประธานสภาฯ ต้องมีผู้รับรอง 20 คน2. เปิดให้แสดงวิสัยทัศน์3. เปิดให้ลงมติ– คัดเลือกกรรมการตรวจนับคะแนน– ลงคะแนนโดยวิธีลับเข้าคูหา– ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงคะแนน ครั้งละ 20 คน (ลำดับเข้าใช้สิทธิเรียงตามตัวอักษร ไม่ประกาศชื่อ)– ให้สมาชิกเขียนชื่อบุคคลที่ต้องเลือก ลงในกระดาษแล้วใส่ซองสีน้ำตาล ก่อนหย่อนกล่องใส– เมื่อลงคะแนนครบแล้ว ให้ตรวจนับคะแนน โดยผลจะขึ้นจอทันที– เมื่อนับครบจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือก– นำบัตรไปทำลาย ตามข้อบังคับการประชุมทั้งนี้ ขั้นตอนเลือกรองประธานสภาฯ อีก 2 คน ทำเช่นเดียวกันกับการเลือกประธานสภาฯ