วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

โครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ยอดขยับเพิ่มขึ้น

03 ก.ค. 2023
42

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า คณะทำงานโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้ทำแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการสุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ชุมชนได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบฯ จำนวน 19 จังหวัด และในพื้นที่จังหวัดที่ชุมชนไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบฯ จำนวน 57 จังหวัด รวมจำนวน 3,089 คน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยได้ยินหรือรับรู้รับทราบเกี่ยวกับโครงการ เที่ยวชุมชน ยลวิถีดังกล่าวมาบ้างแล้วโดยชุมชนที่ได้รับความนิยมและมีผู้เคยไปท่องเที่ยวมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเชียง จ.อุดรธานี 2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย และ 3.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีบรรยากาศของชุมชนมากขึ้น การเดินทางสะดวก ชุมชนแสดงออกถึงอัตลักษณ์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังพบว่าโครงการดังกล่าวในปี 2564 และ 2565 มีแนวโน้มการเติบโตดีขึ้น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 311,659,739 บาท คิดเป็น 134.27%.