วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

อธิบดีปศุสัตว์ นำทีมบินปักกิ่งพบคณะผู้บริหาร GACC ดันส่งออกสินค้าไปจีน

04 ก.ค. 2023
46

ชื่นมื่น อธิบดีปศุสัตว์นำทีมพบคณะผู้บริหาร GACC กระชับความสัมพันธ์ มั่นใจส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปจีน เติบโตต่อเนื่อง ถือเป็นผลงานที่สำคัญของทั้ง 2 ฝ่ายเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตร ประจำกรุงปักกิ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือกับ Mr. Wang Fuxiao รองอธิบดี และคณะผู้บริหาร ของกรมความปลอดภัยอาหารนำเข้าและส่งออก สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Bureau of Import and Export Food Safety, The General Administration of Customs of People’s Republic of China: GACC) เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2566 ณ ห้องประชุม ของ GACC กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความร่วมมือและผลักดันส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ระหว่างไทยและจีนtt ttผลการประชุมหารือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นและชื่นมื่น โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กล่าวแนะนำตัวคณะผู้บริหารของกรมฯ และกล่าวขอบคุณ GACC ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการค้าระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และล่าสุด GACC ได้แจ้งการอนุญาตขยายขอบข่ายชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ดจากไทยส่งออกมาจีน ซึ่งกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดส่งร่างพิธีสารฯ เสนอผ่านกระทรวงต่างประเทศ ตรวจสอบเนื้อหา ก่อนนำเสนอเข้าครม.รับทราบและมอบหมายรัฐมนตรีฯ ลงนามต่อไป นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้หารือในภาพรวมของระบบการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารส่งออกไปยังจีน (China Import Food Enterprise Registration System: CIFER) เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังจีน สามารถปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนของ GACC ได้อย่างถูกต้องชัดเจน และได้ใช้โอกาสนี้ เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก GACC มาฝึกอบรมและเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ CIFER ที่ประเทศไทย รวมถึงนำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และทางด้านเทคนิค ระหว่างกรมปศุสัตว์และ GACC โดยการส่งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในระดับผู้ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนกันไปศึกษาดูงาน ณ ด่านกักกันสัตว์ของฝ่ายไทยและฝ่ายจีน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของทั้ง 2 ฝ่ายtt tt”กรมปศุสัตว์ มั่นใจว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยในด้านการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ที่มีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 ประเทศ และการกำกับดูแลโดยกรมปศุสัตว์ ในส่วนของกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ได้คุณภาพและมาตรฐานตามระบบ GMP และ HACCP ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก และด้วยความร่วมมือที่เข้มแข็งของภาครัฐและเอกชนไทยที่ต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างเข้มงวด ภายใต้กรอบพิธีสารฯ ทั้งนี้ยังมีการส่งออกกลุ่มสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ จากไทยไปจีน อาทิ น้ำผึ้ง รังนก และผลิตภัณฑ์นมอีกด้วย” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว.tt ttด้าน Mr. Wang Fuxiao รองอธิบดีฯ GACC ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจีนและไทยที่ยาวนานใช่อื่นไกล เหมือนพี่น้องกัน และขอบคุณกรมปศุสัตว์ไทย ที่ให้ความร่วมมือกำกับดูแลตรวจสอบสุขอนามัยการผลิตเนื้อและชิ้นส่วนรวมถึงผลพลอยได้สัตว์ปีกแช่แข็ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดของพิธีสาร จนส่งผลให้การส่งออกเนื้อและชิ้นส่วนไก่แช่แข็งจากไทยมาจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมี 20 โรงงานที่สามารถส่งออกมาจีนได้ โดยยอดการส่งออกเนื้อและชิ้นส่วนไก่แช่แข็งไปยังประเทศจีนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเกือบ 100% ในช่วง 5 เดือนแรก ของปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นผลงานที่สำคัญของทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากนี้ทาง GACC จะให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ในการเพิ่มช่องทางการประสานงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อติดตามในส่วนของโรงงานที่ยังรอขึ้นทะเบียนรับรองสินค้าปศุสัตว์ส่งออกมาจีน จาก GACC อีกหลายแห่ง รวมถึงประเด็นโรงงานส่งออกไก่ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่ถูกชะลอการส่งออกชั่วคราวจำนวน 3 โรงงาน เพื่อจะได้สามารถกลับมาส่งออกใหม่ได้โดยเร็วต่อไป.