วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

แถลงการณ์ 48 ตัวแทนสาขา ปชป.อีสาน หนุน ”อภิสิทธิ์" หวน นั่งหัวหน้าพรรค

48 ตัวแทนสาขา ปชป.อีสาน หนุน ”อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตนายกรัฐมนตรี หวนคืน ตำแหน่งหัวหน้าพรรค ระดมพลเลือดสีฟ้า ยึดมั่น 3 ข้อ สู้ สืบทอดเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ เพื่อความยั่งยืนของพรรคพระแม่ธรณีบีบมวยผมผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 ได้มีการนัดประชุมหารือร่วมกันของสาขาและตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) รวมทั้งสิ้น 48 แห่ง โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นพ้องให้ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนของสมาขิกพรรคภาคอีสานเพื่อสนับสนุนและเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคปชป. อีกครั้ง โดยแถลงการณ์มีใจความว่า “ตามที่พรรคประชาธิปัตย์ จะมีการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้า และคณะกรรมการบริหาร พรรคชุดใหม่ ในวันที่ 9 ก.ค. 2566 แทนชุดเดิม ซึ่งได้หมดวาระลงนั้นพวกเราในฐานะสาขาและตัวแทนพรรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ได้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดและประมวลความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากสมาชิกในระดับต่างๆ ซึ่งมี ข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีบทบาทอย่างสําคัญ ต่อการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนจะสามารถยึดเหนี่ยวได้ ดังนั้นการเลือกกรรมการบริหารพรรค โดยเฉพาะตําแหน่งหัวหน้าพรรค ที่ต้องทําหน้าที่นำพาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ จึงมีความสําคัญ และจําเป็นที่จะต้องได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และ มีหลักคิดที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติ และประชาชนได้พวกเราจึงมีมติร่วมกันเพื่อนําเสนอต่อพรรคและเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศดังนี้1.พวกเราขอสนับสนุน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค และอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทําหน้าที่หัวหน้าพรรคเพื่อนําพาองค์กรที่ได้ชื่อว่า เป็นสถาบันทางการเมืองแห่งนี้ ให้เกิดศรัทธา และความเชื่อมั่นที่ประชาชนสามารถยึดเหนี่ยวเพื่อรักษาระบอบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อไป2.พวกเราเห็นว่าบุคลากรทุกองค์ประกอบของพรรค ต่างมีคุณค่าตามสถานภาพและความรับผิดชอบจึงอยากเห็นความสามัคคีและความเป็นเอกภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร แห่งนี้ให้เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนได้3.พวกเราขอสนับสนุนท้ังอุดมการณ์ และประสบการณ์ของบุคลากรรุ่นเก่า และผสม ผสานกับบุคลากรรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาสืบทอดเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ เพื่อความยั่งยืนของ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ถือเป็นสถาบันทางการเมืองของประเทศต่อไป จึงเรียนมาเพื่อแสดงจุดยืนของ สาขาพรรค ตัวแทนพรรค และพี่น้องประชาชน ท้ังที่เป็น และไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคจากพื้นที่ภาคตตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และขอเชิญชวนพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทุกท่านทั่วประเทศร่วมสืบทอดเจตนารมณ์ร่วมกัน ด้วยจิตคารวะ สาขา และ ตัวแทนจังหวัดภาคอีสาน ทั้ง 48 แห่ง ที่ประสานงานเบื้องต้น (ตามรายชื่อที่ปรากฏในแถลงการณ์)tt tttt tttt tt