วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 ให้ “ปราณี อุ่นพรม”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 แก่ นางปราณี อุ่นพรม มีผล 3 ก.ค.เป็นต้นไปวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 แก่ นางปราณี อุ่นพรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบันดูต้นฉบับ