วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

"กรมข้าว" ผนึกกองทุนหมู่บ้าน คิกออฟกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ชุมชน

05 ก.ค. 2023
46

กรมการข้าว จับมือสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน เตรียมคิกออฟยกระดับกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวออกสู่ชุมชน ต่อยอดความสำเร็จโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ฯ ปี 2566     เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมร่างแนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมกับ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าวtt ttนายณัฏฐกิตติ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการข้าวได้มีแนวนโยบายที่มุ่งเน้นให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพใช้ได้อย่างทั่วถึง ในปี 2566 กรมการข้าวจึงได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพในราคาถูก และจากการดำเนินงานที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าสามาถตอบสนองความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ดีของพี่น้องชาวนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับประสิทธิภาพของผลผลิตให้คุณภาพมากขึ้นและมีศักยภาพการผลิตที่สูงขึ้น วันนี้กรมฯ จึงได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566tt ttอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้หารือถึงความร่วมมือและกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร ตรงกับความต้องการและทันต่อช่วงเวลาการเพาะปลูก โดยอาศัยกลไกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นช่องทางการส่งเสริมการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ซึ่งมุ่งหวังที่จะร่วมกันสร้างระบบและช่องทางการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยระบบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อบูรณาการในการบริหารจัดการความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการพัฒนาระบบ กลไก ฐานข้อมูลการบริหารจัดการการเพาะปลูกของเกษตรกร การหารือครั้งนี้จะส่งผลในอนาคตระยะยาว ที่จะสามารถกำหนดกรอบพื้นที่การปลูกข้าว พื้นที่การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะทำให้พี่น้องในระดับหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ใช้ประโยชน์ โดยจะจัดให้มีการแถลงข่าวถึงกรอบความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และร่วมกัน Kick off เปิดตัวการดำเนินงานดังกล่าวในเร็วๆ นี้tt ttสำหรับชาวนาท่านใดที่คุณสมบัติตกหล่น หรือไม่เข้าข่ายในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ในปีนี้ ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการในปีถัดไป โดยให้รีบดำเนินการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรักษาสิทธิ์ต่างๆ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว.