วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ครม. อนุมัติงบกลางเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง-งบจ่ายบุคลากร กสม. รวม 37 ล้าน

ที่ประชุม ครม. 5 ก.ค. 66 อนุมัติงบกลางให้ กกต. 19.96 ล้าน เป็นค่าใช้จ่าย 2 หน่วยงานในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง ส่วนอีก 17.38 ล้าน อนุมัติให้ กสม. เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (5 กรกฎาคม 2566) เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ เพื่อใช้จ่ายในการควบคุมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 19.96 ล้านบาท ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมดำเนินการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10.50 ล้านบาท และ บริษัทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 9.45 ล้านบาทขณะเดียวกัน ครม. ยังได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ วงเงิน 17.38 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) ขอรับการจัดสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน กสม.  เนื่องจากปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน กสม. เสนอคำของบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ 204.67 ล้านบาท และได้รับการจัดสรร 151.74 ล้านบาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 149.94 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1.8 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอไปจนสิ้นปีงบประมาณ 2566 จึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ ครม. พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ เพิ่มในวงเงิน 17.38 ล้านบาท แยกเป็น ค่าใช้จ่ายบุคลากร 16.69 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6.82 แสนบาทอย่างไรก็ตาม ภายหลังจากได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 กรณีที่ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ ในครั้งนี้จะต้องให้ดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญมาตรา 169(3) และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงบประมาณจึงจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้ต่อไป.