วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผบ.ทร. ชู 4 หน่วยงานทัพเรือ โชว์ผลงานสกัดกั้น ปราบยาเสพติด 2.6 พันล้าน

05 ก.ค. 2023
35

“ผบ.ทร.” ปลื้ม มอบรางวัลหน่วยงานกองทัพเรือ ที่มีผลงานปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ร้อย นย.11 สถานีเรือบ้านแพง สถานีเรือโพนพิสัย และชุดปฏิบัติการพิเศษ โดยจับได้กว่า 2.6 พันล้านเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 ก.ค. 66 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2566 ให้กับหน่วยปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณหน่วยปฏิบัติงาน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือ ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังนี้tt ttประเภทหน่วยปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ทางทะเลและแนวชายแดน หน่วยงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม คือ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 11 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้ทำการจับกุมยาเสพติด คิดเป็นมูลค่า 740 ล้านบาท   หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น คือ สถานีเรือบ้านแพง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม ได้ทำการจับกุมยาเสพติด คิดเป็นมูลค่า 668,816,000 บาทหน่วยงานที่มีผลงานชมเชย คือ สถานีเรือโพนพิสัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย ได้ทำการจับกุมยาเสพติด คิดเป็นมูลค่า 461,969,600 บาท ประเภทหน่วยปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ตอนในประเทศและการสนับสนุนส่วนราชการภายนอกกองทัพเรือ ยอดเยี่ยม ได้แก่ ส่วนปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ ได้ทำการจับกุมยาเสพติด คิดเป็นมูลค่า 727,200,000 บาทtt ttรวมมูลค่ายาเสพติดที่หน่วยงานทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวจับได้ทั้งสิ้น 2,597,985,600 บาททั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ โดยมีหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การวางแผน อำนวยการ และกำกับการปฏิบัติของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ โดยเฉพาะการสกัดกั้น และการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดนทางบกและทางทะเล รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ต้องสนับสนุนส่วนราชการอื่นๆ โดยเฉพาะสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในปี 2566 นี้ หน่วยต่างๆ ได้มีการจับกุมตรวจยึดยาเสพติดประเภทต่างๆ เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความพยายาม และความทุ่มเทของหน่วยงานภายใต้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยนั้นๆtt ttผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แสดงความยินดีและชื่นชม หน่วยงานและกำลังพลที่ได้รับรางวัล  ความสำคัญตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชม หน่วยงานและกำลังพล ทุกนายที่ตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในความรับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นที่ประจักษ์ นับเป็นความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือขอให้ดำรงการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้ต่อไป และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ปัญหาของยาเสพติดของประเทศไทยหมดสิ้นไปtt ttทั้งนี้ นอกจาก หน่วยงาน ทั้ง 4 หน่วยของกองทัพเรือ ที่ได้รับรางวัล จากผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันนี้แล้ว ยังมีอีกหลายหน่วยที่มีผลการปฏิบัติ ในการปราบปรามยาเสพติด ได้เป็นจำนวนมาก โดยได้ดำเนินการตามนโยบายของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ  ซึ่งนอกจากการจับกุมและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศแล้ว ยังมีภารกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังภายในหน่วย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยและพื้นที่ใกล้เคียง การสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ทะเลชายฝั่งและเกาะในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยตามโครงสร้างการจัดการเฉพาะกิจในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ.