วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ศุลกากรนำตรวจหมูเถื่อน 161 ตู้ ที่แหลมฉบัง ก่อนส่งให้ปศุสัตว์ชลฯ ทำลายตาม ก.ม.

05 ก.ค. 2023
54

ศุลกากร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดตู้ของกลางหมูเถื่อน 161 ตู้ที่ท่าเรือแหลมฉบัง หลังส่งเรื่องให้ ตร.สอบสวนกลางดำเนินคดี ลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย ก่อนส่งมอบให้ด่านกักสัตว์ชลบุรี นำไปทำลายเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2566 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มอบหมายให้นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และนายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์ ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มอบหมายให้นายวาริส วิสารทานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า นายฐิติพงศ์ คำผุย ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 1 และนายศิริพงษ์ ศุภโกเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังพร้อมคณะ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมปศุสัตว์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบตู้ของตกค้างประเภทสุกรแช่แข็งที่ตกเป็นของแผ่นดิน จํานวน 161 ตู้คอนเทนเนอร์ ณ ท่าเทียบเรือ D1 ท่าเรือแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีtt tttt ttนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร ได้ตรวจยึดซากสุกรแช่แข็งตกค้าง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 161 ตู้ จากการตรวจสอบ พบซากสัตว์ที่ยึดได้ทั้งหมด มีแหล่งกําเนิดจากต่างประเทศ และไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ประกอบกับ ไม่มีเอกสารรับรองการฆ่าสัตว์หรือสุขศาสตร์ของสัตวแพทย์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรือ พาหะของ โรคระบาดสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศได้tt tttt ttอธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต่อว่า ต่อมากรมศุลกากรได้มีหนังสือถึงกองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะ นิติบุคคลและในฐานะส่วนตัว ในความผิดฐานนำเข้าซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งต่อมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ที่ 59/2566 กรณี ขบวนการนำเข้าสินค้าประเภท ซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายtt tttt ttทั้งนี้ กรมศุลกากรได้มีหนังสือส่งมอบตู้สินค้าประเภทสุกรแช่แข็งตกค้างให้แก่ด่านกักกันสัตว์ ชลบุรีกรมปศุสัตว์ เพื่อทำลายซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบตู้สินค้าดังกล่าวเสร็จสิ้น ด่านกักกันสัตว์ ชลบุรี กรมปศุสัตว์จะนําไปทำลาย ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกอบระเบียบ กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายหรือจัดการ โดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ที่นำเข้าหรือนำผ่าน ราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 ต่อไป เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับพันธกิจของกรมศุลกากรด้านการปกป้องสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของ ประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน.tt tt