วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

“สุชาติ-ภรรยา” รวย 740 ล้าน พบกู้เงินปีเดียว 295 ล้าน ลูกชายมีเงินซื้อหุ้น 164 ล้าน

05 ก.ค. 2023
54

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน สุชาติ ชมกลิ่น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวย 740 ล้านบาท มีหนี้ 342 ล้านบาท พบมีที่ดิน 64 แปลง นาฬิกาหรู 4 เรือน ปืนและเครื่องเพชรหลายรายการ กู้เงินแค่ครึ่งปี 295 ล้าน ส่วนลูกชายมีเงินซื้อหุ้น 164 ล้านบาท วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณี พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยแจ้งว่าสถานะภาพ สมรส มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 2 คน นายสุชาติมีเงินฝากจำนวน 38 บัญชี 27,375,294.09 บาท เงินลงทุน จากกองทุนเปิด 460,165 บาท ที่ดิน 17 แปลง มูลค่า 51,940,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 หลัง 20,000,000 บาท ยานพาหนะ 4 คัน 3,900,000 บาท สิทธิและสัมปทาน เป็นประกันชีวิต มูลค่า 7,283,473.49 บาท ทรัพย์สินอื่น อาทิ นาฬิกายี่ห้อ Patek Philippe 2 เรือน พระสมเด็จวัดระฆัง ปืนหลายกระบอก แหวนเพชรหลายวง มูลค่า 12,970,000 บาท รวมมีทรัพย์สิน 123,928,932.58 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 75,636 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 6,786,776.46 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือจำนวน 24 รายการ เป็นการกู้ยืมเงินตั้งแต่ช่วง มิ.ย.-ธ.ค. 2565 รายละ 5 ล้าน จนถึง 15 ล้านบาท รวมจำนวน 295,000,000 บาทส่วนคู่สมรส แจ้งว่า มีเงินฝากจำนวน 43 บัญชี 16,703,528.80 บาท มีที่ดิน 47 แปลง มูลค่า 337,446,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 12 หลัง  67,000,000 บาท ยานพาหนะ 13 คัน 10,300,000 บาท สิทธิและสัมปทาน เป็นประกันชีวิต มูลค่า 7,158,856.21 บาท ทรัพย์สินอื่น อาทิ นาฬิกายี่ห้อ Patek Philippe 2 เรือน แหวนเพชร กระเป๋าแบรนด์เนม กระเป๋า Hermes มูลค่า  6,630,000 บาท รวมทรัพย์สิน 445,238,385.01 บาท มีหนี้สิน เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 23,126,923.20 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 17,712,247.46 บาท รวมมีหนี้สิน 40,839,170.66 บาท นอกจากนี้ยังแจ้งทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ระบุว่า มีเงินฝากรวม จำนวน 8 บัญชี 3,841,722.20 บาท มีเงินลงทุน เป็นหุ้นบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) กว่า 29 ล้านหุ้น มูลค่า 164,175,000 บาท มีสิทธิและสัมปทาน เป็นประกันชีวิต 3,034,033.14 บาท รวมมีทรัพย์สิน 171,050,755.34 บาททำให้นายสุชาติ คู่สมรส พร้อมด้วยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งหมด 740,218,072.58 บาท รวมมีหนี้สินทั้งสิน 342,701,583.12 บาท