วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

กรมการกงสุล เดินหน้าติดแถบอักษรเบรลล์ในพาสปอร์ต แก่ผู้พิการสายตา

06 ก.ค. 2023
56

“กรมการกงสุล” ขยายความร่วมมือ ติดแผ่นใสอักษรเบรลล์ข้อมูลหนังสือเดินทาง กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา วันที่ 6 ก.ค. 66 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล และนางเสาวณี สุวรรณชีพ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการออกแบบ การผลิต และการติดแผ่นใสพิมพ์อักษรเบรลล์ ข้อมูลหนังสือเดินทางฉบับใหม่ ระหว่างกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยวัตถุประสงค์ของบันทึกฉบับนี้ เพื่อต่ออายุความร่วมมือในการติดแผ่นใสพิมพ์อักษรเบรลล์ข้อมูลหนังสือเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตา ให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องไปโดยไม่กำหนดวันสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้กรมการกงสุลและมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ได้ริเริ่มติดแผ่นใสอักษรเบรลล์ข้อมูลหนังสือเดินทางมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มผู้พิการทางสายตา ให้สามารถอ่านข้อมูลบนหนังสือเดินทางของตนเองได้ ข้อมูลอักษรเบรลล์ที่ปรากฏบนแผ่นใสประกอบด้วย เลขที่หนังสือเดินทาง คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) วันที่ออกหนังสือเดินทาง และวันที่หมดอายุ เมื่อกรมการกงสุลได้รับคำร้องจากผู้พิการทางสายตาที่ประสงค์จะติดแผ่นใสดังกล่าว จะประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อออกแบบและผลิตแผ่นใสที่พิมพ์อักษรเบรลล์ข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้ร้องรายดังกล่าว จากนั้นจะนำมาติดบนปกหน้าด้านในของหนังสือเดินทางก่อนการจัดส่งสำหรับที่ผ่านมากรมการกงสุลได้ดำเนินการติดแผ่นใสแล้วรวมทั้งสิ้น 16 ราย โดยใช้เวลาในการออกแบบและผลิตไม่เกิน 48 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าของหนังสือเดินทางไทยที่มีความล้ำสมัย และใส่ใจต่อประชาชน ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน.