วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

กองบิน 21 มอบประกาศนียบัตร นักบิน F-5 TH ทำการบินครบ 1,000 ชั่วโมง

06 ก.ค. 2023
78

ผู้การกองบิน 21 ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ น.ท.สถาปน์ นักบิน F-5 TH ที่ทำการบิน ครบ 1,000 ชั่วโมง และนักบินพร้อมรบที่สำเร็จการฝึกบินอีก 2 นาย ที่ฝึกบินมา 1 ปี 21 วันรวม 30 เที่ยวบิน 27.4 ชั่วโมงบิน โดยทำผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมากเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 6 ก.ค. 66 ที่ลานจอดอากาศยาน กองบิน 21 อุบลราชธานี นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ ผู้บังคับการกองบิน 21 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบิน กองบิน 21 ที่ทำการบิน กับ บ.ข. 18 ข/ค (F-5 TH) ซูเปอร์ไทกริส ครบ 1,000 ชั่วโมง และนักบินพร้อมรบที่สำเร็จการฝึกบิน พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่นักบินพร้อมรบtt tttt ttโดย นาวาอากาศโท สถาปน์ ไชยวัฒนพันธุ์ ได้ย้ายมาเป็นนักบินประจำหมวดบิน 1 ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 211 กองบิน 21 อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2553 เป็นต้นมา ได้ทำการฝึกบินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ข/ค จนสำเร็จหลักสูตรต่างๆ และได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ตามลำดับ จนถึงบัดนี้ดำรงตำแหน่ง นายทหารมาตรฐานการบิน กองบิน 21 และมีจำนวนชั่วโมงบินครบ 1,000 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา tt tttt ttและนอกจากนี้ยังมีนายทหารสัญญาบัตรเหล่านักบิน จำนวน 2 คน จาก ฝูงบิน 404 กองบิน 4 มาทำการฝึกบินพร้อมรบกับเครื่องบินขับไล่แบบ 18 ข/ค ของ ฝูงบิน 211 ซึ่ง นักบินได้สำเร็จการฝึกบิน เป็นนักบินพร้อมรบ กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ข/ค เรียบร้อยแล้ว รวมระยะเวลาในการฝึกบิน ทั้งภาควิชาการและภาคการบิน 1 ปี 21 วัน ใช้ชั่วโมงบินในการฝึก 30 เที่ยวบิน/27.4 ชั่วโมงบิน คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 7,197,798.7 บาท (เจ็ดล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ผลการฝึกของนักบินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบิน ทางกองบิน 21 จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบิน กองบิน 21 เพื่อแสดงความยินดี และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักบิน tt tttt ttภายหลังนาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ ผู้บังคับการกองบิน 21 กล่าวให้โอวาท ว่า การปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินพร้อมรบกับเครื่องบินขับไล่แบบ 18 ข/ค ได้นั้น เป็นการฝึกที่ต้องใช้ความพยายาม อุตสาหะ ตลอดจนกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาของนักบินเอง รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะให้การฝึกนั้น สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอให้นักบินพร้อมรบ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติการบินอย่างเคร่งครัด หมั่นศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนด้านการบินเพิ่มเติม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และกองทัพอากาศต่อไป.