วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

จี้รับมือสึนามิผู้สูงวัยเพิ่มปีละกว่าล้านคน เน้นส่งเสริมป้องกันสู่สุขภาพดี

06 ก.ค. 2023
32

ที่ รพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จัดกิจกรรม “ศิริราชใส่ใจ…สูงวัย” ดูแลตัวเอง โดย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวเปิดงานว่า ศิริราชให้ความสำคัญเรื่องการดูแลผู้สูงอายุมากว่า 25 ปีแล้ว และปลายปี 2566 จะเปิดศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุครบวงจร และเป็นต้นแบบให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำไปขยายผลในภูมิภาคต่างๆด้าน ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย จากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่จำนวนผู้สูงอายุไทยเพิ่มมากกว่าปีละ 1 ล้านคน และจะเป็นสถานการณ์เช่นนี้ไปอีก 20 ปี เรียกว่าเป็นสึนามิผู้สูงวัยที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว สำหรับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ คือ 1.ด้านสุขภาพ โดยโรคที่พบมากอันดับแรกคือโรคเกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อ รองลงมาคือโรคด้านอายุรกรรม เบาหวาน ความดัน ไขมัน หลอดเลือดสมองตีบ โรคหัวใจ ภาวะขาดสารอาหาร และโรคความเสื่อมของระบบสมอง เช่น สมองเสื่อม พาร์กินสัน โรคซึมเศร้า 2.ด้านสังคม เรื่องของเศรษฐานะ ส่วนใหญ่จะหวังพึ่งเบี้ยยังชีพ ไม่สนใจการออม 3.ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร ทั้งเรื่องของการคมนาคม รถสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ และ 4.ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้องสนับสนุนให้มีคนกลุ่มนี้มากขึ้นขณะที่ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช กล่าวว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุที่ศิริราชดำเนินการคือ สังคมอายุยืน โดยมองว่าในจำนวนผู้สูงอายุยังมีถึง 97% ที่เป็นกลุ่มติดสังคม ทำอย่างไรให้เป็นผู้สูงวัยสุขภาพดี เพื่อเป็นพลังที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ที่ผ่านมาศิริราชได้ทำโมเดลการดูแลผู้สูงอายุ มีการศึกษาวิจัยและจัดทำโครงการต้นแบบด้านผู้สูงวัยต่างๆ และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆรองรับสังคมผู้สูงวัย.