วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ผู้ช่วย ส.ส. ได้เงินเดือนเท่าไร คุณสมบัติมีอะไรบ้าง

เปิดคุณสมบัติ ผู้ช่วยดำเนินงานของ ส.ส. เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน แต่คุณสมบัติจัดเต็ม ต้องจบ ป.โท ขึ้นไป แต่ก็รับวุฒิ ป.ตรี ปวส. ปวช. และ ม.ปลาย แต่ต้องมีประสบการณ์ทางการเมืองวันที่ 6 ก.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง ส.ส.แบงค์ ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ พรรคก้าวไกล โพสต์เปิดรับสมัคร ผู้ช่วย ส.ส. 1 ตำแหน่ง ขอแค่มีจุดยืนทางการเมืองตรงกันเท่านั้นพอ ทำให้มีหนุ่มๆสาวๆ แห่ขอสมัครกันอย่างล้นหลามเราเลยพามาดูคุณสมบัติของตำแหน่งดังกล่าวตามระเบียบของสภาผู้แทนราษฎร ระบุไว้ว่า ส.ส. สามารถแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ผู้ชำนาญการประจำตัว และผู้ช่วย ดำเนินงาน ส.ส. ได้รวม 8 คน ส่วนตำแหน่งที่ นายศุภณัฐ เปิดรับ คือ ผู้ช่วยดำเนินงาน จริงๆ แล้วสามารถมีได้ถึง 5 คน  คุณสมบัติทั่วไป (ต้องมีครบทุกประการ)1. มีสัญชาติไทย2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ5. ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ รัฐสภาฝ่ายการเมือง พนักงานหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ต้องมีข้อใดข้อหนึ่ง)1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือ2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเคยปฏิบัติหรือประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเคยปฏิบัติ หรือประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ4. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเคยปฏิบัติ หรือประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ5. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ) และเคยปฏิบัติ หรือประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีtt ttส่วนหน้าที่รับผิดชอบอยู่ที่ ส.ส.กำหนด เมื่อผ่านการคัดกรองจาก ส.ส.แล้ว ทางสำนักงานเลขาสภาฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครอีกครั้ง หากเห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก็จะมีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท.ที่มา : สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556