วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

รองปลัด กห. มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน รพ.เหล่าทัพ-ตร.

06 ก.ค. 2023
51

“รองปลัดกลาโหม” ปลื้ม มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานโรงพยาบาลเหล่าทัพ และตำรวจ สนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ประจำปี 2565เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 ก.ค. 66 ที่ห้องสุรศักดิ์มนตรี ศาลาว่าการกลาโหม พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ประจำปี 2565 โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศประเภทยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังจะเป็นพลังที่สำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ขับเคลื่อนต่อไปสำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบรางวัลในวันนี้ ได้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยแบ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ออกเป็นหน่วยงานที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการสั่งซื้อกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หน่วยงานโรงพยาบาลเหล่าทัพ ตั้งแต่ 1 พันเตียงขึ้นไป หน่วยงานโรงพยาบาล เหล่าทัพ ขนาด 700-999 เตียง หน่วยงานโรงพยาบาลเหล่าทัพ ขนาด 200-699 เตียง หน่วยงานโรงพยาบาลเหล่าทัพ ขนาด 60-199 เตียง หน่วยงานโรงพยาบาลเหล่าทัพไม่เกิน 30 เตียง และหน่วยงาน ที่มีร้อยละการเติบโตของยอดการสั่งซื้อต่อเนื่องสูงสุด tt ttการพิจารณารางวัลแก่กลุ่มหน่วยงานดังกล่าว แบ่งเป็นระดับ ดีเยี่ยม ดีเด่น และดี รวมทั้งสิ้น 20 รางวัลรางวัลหน่วยงานที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการสั่งซื้อกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ รางวัลหน่วยงาน โรงพยาบาลเหล่าทัพ ตั้งแต่ 1,000 เตียงขึ้นไป มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดี จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าtt ttรางวัลหน่วยงาน โรงพยาบาลเหล่าทัพ ขนาด 700-999 เตียง มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น และดีเยี่ยม จำนวน 2 หน่วยงาน ดังนี้ ระดับดีเด่น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, ระดับดีเยี่ยม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รางวัลหน่วยงาน โรงพยาบาลเหล่าทัพ ขนาด 200-699 เตียง มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น และดีเยี่ยม รวมจำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้ ระดับดีเด่น โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาลอานันทมหิดล ระดับดีเยี่ยม โรงพยาบาลตำรวจรางวัลหน่วยงานโรงพยาบาลเหล่าทัพ ขนาด 60-199 เตียง มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดี และดีเด่น รวมจำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้ ระดับดี โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา โรงพยาบาลค่ายกาวิละ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ระดับดีเด่น โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชtt ttรางวัลหน่วยงาน โรงพยาบาลเหล่าทัพ ขนาดไม่เกิน 30 เตียง มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดี ดีเด่น และดีเยี่ยม รวมจำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้ ระดับดี โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร ระดับดีเด่น โรงพยาบาล ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ระดับดีเยี่ยม โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ รางวัลหน่วยงานที่มีร้อยละการเติบโตของยอดสั่งซื้อต่อเนื่องสูงสุด มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดี ดีเด่น และดีเยี่ยม รวมจำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้ ระดับดี โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ ระดับดีเด่น โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ระดับดีเยี่ยม โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน.