วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ครม.มีมติเห็นชอบ พ.ร.ฎ.ตั้ง “กรมโลกร้อน” ยุบ “สส.-สผ.บางส่วน” จัดโครงสร้างใหม่

07 ก.ค. 2023
38

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือกรมโลกร้อนแล้ว โดยจะเป็นกรมที่รับผิดชอบภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยตรง ทั้งการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป้าหมายคือ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065รมว.ทส.กล่าวต่อว่า ที่ประชุม ครม.ยังมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในคราวเดียวกันนี้ด้วย เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจที่ปรับปรุงขึ้นใหม่สามารถดำเนินงานได้ทันที โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจะมีโครงสร้างการทำงานที่ปรับปรุงจากโครงสร้างเดิมของ สส.และมีโครงสร้างส่วนหนึ่งมาจากกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ สผ.ทำให้ต้องเสนอร่างกฎกระทรวงการปรับปรุงโครงสร้างของทั้ง 2 หน่วยงานและ พ.ร.ฎ. เปลี่ยนชื่อ สส.ให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวเดียวกันนายวราวุธกล่าวต่อว่า สำหรับโครงสร้างของกรมโลกร้อน ประกอบด้วย 1.สำนักงานเลขานุการกรม 2.กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3.กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก 4. กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ 5.กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและ 6.ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร“การปรับปรุงโครงสร้างของ ทส.ครั้งนี้ จะทำให้การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้นและยังเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยอีกด้วย” นายวราวุธกล่าว.