วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

วิจัยนวัตกรรมคู่มือไกล่เกลี่ย บำบัดเยาวชนทำผิด

07 ก.ค. 2023
55

จากการประชุมถ่ายทอดผลการวิจัย “การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำในคดีอาญาด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” จัดโดย ม.สวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ม.สวนดุสิต ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือคู่มือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาของรัฐในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำโดยได้นำสาระสำคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาปรับใช้ในการจัดทำแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำในคดีอาญา ซึ่งต้องยึดหลักสำคัญ 5 ประการ คือ 1.หลีกเลี่ยงการลงโทษที่ทำลายคุณลักษณะประจำตัวหรือลดทอนคุณค่าในตัวของผู้กระทำผิด 2.ใช้วิธีการอื่นแทนการลงโทษจําคุกระยะสั้น 3.โทษต้องเหมาะสมกับการกระทำผิด 4.เมื่อผู้กระทำผิดได้แก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมดีแล้วให้หยุดลงโทษ และ 5.ให้มีการปรับปรุงการลงโทษระหว่างที่มีการคุมขัง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่สำคัญของการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูฯ คือ การสำนึกผิดของเด็กและเยาวชน ดังนั้น จึงควรเริ่มต้นด้วยการนําเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูก่อน จากนั้นจึงคัดกรองเด็กหรือเยาวชนออกเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มทดลองเสพ กลุ่มผู้ติด กลุ่มผู้จำหน่าย เป็นต้น แล้วเข้าสู่กระบวนการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม ของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและชุมชน.