วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

"พระปกเกล้า" 25 ปี จัดใหญ่กอล์ฟการกุศล หนุนเยาวชน ให้มีความเป็นพลเมือง

08 ก.ค. 2023
41

สถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 25 ปี จัดใหญ่ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อส่งเสริมการเมือง ภาคพลเมือง ให้กับเยาวชนทั่วประเทศให้มีความเป็นพลเมือง เพื่อความยั่งยืนในระบอบประชาธิปไตย โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบัน และ นศ.ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน ทุกหลักสูตร ร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 66 สถาบันพระปกเกล้า โดยนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการพระปกเกล้า, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมหาชน ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน “กิจกรรม KPI-กอล์ฟการกุศล” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของสถาบัน และนักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทุกหลักสูตร ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟคลับ เลขที่ 123/5 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6-7 ก.ค.ที่ผ่านมาtt ttนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการพระปกเกล้า ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 25 ปี สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีโครงการส่งเสริมการเมือง ภาคพลเมือง ให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลายตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ในการพัฒนาความเข้มแข็งภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมเยาวชนให้มีความเป็นพลเมือง เพื่อความยั่งยืนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข tt ttซึ่งสถาบันพระปกเกล้าจะลงพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้ง 4 ภาค ใน 14 จังหวัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2566 tt ttซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างการเรียนรู้ให้ เยาวชนผ่านการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้าง องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และให้เยาวชนในโครงการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติการลงพื้นที่ศึกษา ชุมชนและจัดทำโครงการ โดยเป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะ ให้กับเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศที่มีอุดมการณ์ในการส่งเสริมพลเมือง รวมตัวกันศึกษาพื้นที่ของตนเอง โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชน ผู้นำนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งยังเป็นการยกระดับการพัฒนาเยาวชนให้มี ความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม ความเป็นพลเมืองtt ttดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 หรือ ปปร.26, อดีตประธานชมรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.), ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมหาชน, ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน “กิจกรรม KPI-กอล์ฟการกุศล” กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกอล์ฟหารายได้ครั้งนี้เพื่อนำรายได้จากการจัดการแข่งขันสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันพระปกเกล้าในการพัฒนาโครงการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง โดยมีความมุ่งหวังที่จะส่งต่อองค์ความรู้ ส่งเสริม ความเป็นพลเมืองตามวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งtt tt