วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

คนส่วนใหญ่ พอใจ "วันนอร์" ประธานสภา 8 พรรคร่วมฯ จริงใจ ดัน "พิธา" นายกฯ

นิด้าโพล เผย คนส่วนใหญ่ พอใจ “วันนอร์” นั่งประธานสภา ประชาชน เชื่อ 8 พรรคร่วมตั้งรัฐบาล ร่วมมือกัน ผลักดัน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี อย่างจริงใจวันที่ 9 ก.ค. 2566 – ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการที่สภาฯ เลือก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 45.50 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ รองลงมา ร้อยละ 37.40 ระบุว่า พอใจมาก ร้อยละ 9.54 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 6.34 ระบุว่า ไม่พอใจเลย และร้อยละ 1.22 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะได้รับประโยชน์จากการที่สภาฯ เลือก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 58.93 ระบุว่า ทั้งสองพรรคได้ประโยชน์พอๆ กัน รองลงมา ร้อยละ 23.13 ระบุว่า พรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์มากกว่า ร้อยละ 7.94 ระบุว่า พรรคก้าวไกลได้ประโยชน์มากกว่า ร้อยละ 6.95 ระบุว่า ทั้งสองพรรคไม่มีใครได้ประโยชน์เลย และร้อยละ 3.05 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจสำหรับความเชื่อของประชาชนต่อ 8 พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าจะร่วมมือกันอย่างจริงใจ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 38.40 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 29.54 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 16.87 ระบุว่า เชื่อมาก ร้อยละ 14.43 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย และร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนต่อ 8 พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล ว่าจะสามารถผลักดันให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 38.62 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 26.18 ระบุว่า เชื่อมาก ร้อยละ 23.59 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 10.69 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย และร้อยละ 0.92 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ.