วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

คาถาบารมี 30 ทัศ สวดเป็นประจำอานุภาพแรง กันภัย คนคิดร้ายย่อมแพ้ภัย

09 ก.ค. 2023
46

หากใครสวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้ว จะไม่มีใครไม่รู้จักบทสวด คาถาบารมี 30 ทัศ เพราะถือว่าพระคาถานี้มีอานุภาพมหาศาล ส่งผลทางแคล้วคลาดกันภัยอย่างยิ่ง หามีผู้ใดคิดร้ายกับเราผู้ที่เจริญภาวนานี้เป็นประจำคนคิดร้ายนั้นย่อมแพ้ภัยตัวเองคาถาบารมี 30 ทัศ คือคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ตามคติเถรวาท บารมีที่บำเพ็ญนั้นมีทั้งหมด 10 ข้อ ได้แก่ทานบารมี สีละบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมีโดยบทสวดมนต์คาถาบารมี 30 ทัศ สวดดังนี้บทสวดมนต์ คาถาบารมี 30 ทัศทานะปาระมี สัมปันโน, ทานะอุปะปาระมี สัมปันโน, ทานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวาฯสีละปาระมี สัมปันโน, สีละอุปะปาระมี สัมปันโน, สีละปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวาฯเนกขัมมะปาระมี สัมปันโน, เนกขัมมะอุปะปาระมี สัมปันโน, เนกขัมมะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวาฯปัญญาปาระมี สัมปันโน, ปัญญาอุปะปาระมี สัมปันโน, ปัญญา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวาฯวิริยะปาระมี สัมปันโน, วิริยะอุปะปาระมี สัมปันโน, วิริยะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวาฯขันตีปาระมี สัมปันโน, ขันตีอุปะปาระมี สัมปันโน, ขันตี ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวาฯสัจจะปาระมี สัมปันโน, สัจจะอุปะปาระมี สัมปันโน, สัจจะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวาฯอะธิฏฐานะปาระมี สัมปันโน, อะธิฏฐานะอุปะปาระมี สัมปันโน, อะธิฏฐานะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวาฯเมตตา ปาระมี สัมปันโน, เมตตา อุปะปาระมี สัมปันโน, เมตตา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวาฯอุเปกขาปาระมี สัมปันโน, อุเปกขาอุปะปาระมี สัมปันโน, อุเปกขาปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวาฯทะสะปาระมี สัมปันโน, ทะสะอุปะปาระมี สัมปันโน, ทะสะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน,เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวาฯพุทธัง สะระณัง คัจฉามิธัมมัง สะระณัง คัจฉามิสังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหังฯคาถาบารมี 30 ทัศ แบบย่อทานะ ปาระมี สัมปันโน,ทานะ อุปะปาระมี สัมปันโน,ทานะ ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน, เมตตา ไมตรี กะรุณามุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวาฯหมายเหตุ เที่ยวต่อไปเปลี่ยนที่ขีดเส้นใต้เป็น.. สีละ – เนกขัมมะ – ปัญญา – วิริยะ – ขันติ – สัจจะ – อะธิฏฐานะ – เมตตา -อุเปกขา – ทะสะ นอกนั้นเหมือนกันหมดและเมื่อจบทุกบทแล้วต่อด้วยบทนี้พุทธัง สะระณัง คัจฉามิฯธัมมัง สะระณัง คัจฉามิฯสังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหังฯคาถาบารมี 30 ทัศ พุทธคุณเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เกิดเป็นคนมีจักษุบอดมาแต่กำเนิดไม่เป็นหูหนวกแต่กำเนิดไม่เป็นคนบ้าไม่เป็นคนใบ้ไม่เป็นคนง่อยเปลี้ยไม่เกิดในมิลักขประเทศคือประเทศป่าเถื่อนไม่เกิดในท้องนางทาสี เป็นบุตรคนจัณฑาล ไม่เป็นนิยตมิจฉาทิฐิไม่เป็นสตรีเพศไม่ทำอนันตริยกรรมไม่เป็นโรคเรื้อนเมื่อเกิดเป็นสัตว์เดียรฉาน มีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบ และ ไม่ใหญ่ไปกว่าช้างไม่เกิดใน ขุปปิปาสิกเปรต นิชฌานตัณหิกเปรต และกาลกัญจิกาสุรกายไม่เกิดในอเวจีนรก และโลกันตนรกไม่เกิดเป็นเทวดาใน กามาพจรสวรรค์ ไม่เกิดเป็นเทวดาที่นับเข้าในเทวดาพวกหมู่มารเมื่อเกิดเป็นรูปพรหม จะไม่เกิดใน ปัญจสุทธวาสพรหมโลก (พรหมชั้นอนาคามี) และอสัญญสัตตาภูมิพรหม (มีแต่รูปอย่างเดียว)ไม่เกิดในอรูปพรหมโลกไม่เกิดในจักรวาลอื่น อานิสงส์พิเศษอีกอย่างหนึ่งของนิยตโพธิสัตว์ คือ การทำอธิมุตตกาลกริยา คือเมื่อท่านเกิดเป็นเทวดาหรือพระพรหม เกิดความเบื่อหน่าย ในการเสวยสุขนั้น ปรารถนาที่จะสร้างบารมีในโลกมนุษย์ ท่านก็สามารถทำการอธิมุตต คืออธิษฐานให้จุติ (ตายจากการเป็นเทพ) มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันที ได้โดยง่าย ซึ่งเหล่าเทพเทวดาอื่นๆ ไม่สามารถทำอย่างนี้ได้หากผู้ใดได้สวดบทบารมี 30 ทัศเป็นประจำอย่างที่บอกไปข้างต้น จะอยู่รอดปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง