วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

“น้ำบาดาลพระราชดำริ” แก้ภัยแล้ง

10 ก.ค. 2023
53

พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินทางตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่วัดสมานรัตนาราม บ้านแหลมพระยาจาก หมู่ที่ 11 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายขจรเกียรติรักพานิชมณี ผวจ.ฉะเชิงเทรา ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับนายจตุพรกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งของกรมทรัพยากร น้ำบาดาลไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 47 โครงการ 48 แห่ง ครอบคลุม 25 จังหวัด แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 จำนวน 15 โครงการ 16 แห่ง ระยะที่ 2 จำนวน 18 โครงการ และระยะที่ 3 จำนวน 14 โครงการ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 29 โครงการด้านนายธัญญากล่าวว่า พื้นที่บ้านแหลมพระยาจาก เป็น 1 ใน 15 โครงการพระราชดำริ ระยะ ที่ 1 เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างยั่งยืน ซึ่งก่อนดำเนินโครงการพื้นที่ ต.บางแก้ว ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ต้องซื้อน้ำจากพื้นที่อื่นมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำประมาณหนึ่งล้านบาทต่อปี ปัจจุบันโครงการเปิดให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 6.8 ล้านลิตร ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ.