วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ยันรับนักศึกษาปีการศึกษา 66 ตามแผนคุมมาตรฐาน

10 ก.ค. 2023
55

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า แผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2566 เป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยได้วางแผนไว้ โดยแผนการรับปกติตามหลักสูตรมีจำนวน 6,285 คน แต่กำหนดแผนที่ตั้งไว้จำนวน 6,661 คนและมีผู้มาขึ้นทะเบียนเกินกว่าแผนที่ตั้งไว้ 6,778 คน โดยมีผู้สมัครทุกระบบทั้งสิ้น 22,406 คน ซึ่งเพิ่มจากปีการศึกษา 2565 ประมาณ 10% โดยจำนวนการรับนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรีจะเน้นไม่รับเกินความจำเป็นของหลักสูตร เพราะต้องการควบคุมมาตรฐานของหลักสูตร ทั้งมีการทำงานเชิงรุกในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างสม่ำเสมอ ทำให้หลักสูตรมีความน่าสนใจนอกจากนี้เครือข่ายโรงเรียนในสังกัดก็มีความเข้มแข็ง มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการพร้อมจัดกิจกรรมกันทุกปี ทั้งงานทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีลำดับ Ranking ที่ดี เป็นการตอกย้ำว่า มทร.ธัญบุรีมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทำให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพ“การเฝ้าติดตามผลการเรียนนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ พบว่านักศึกษามีผลการเรียนรวมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสูงขึ้นทุกปี รวมถึงผลงานต่างๆของนักศึกษาที่ใช้ประกอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมขึ้นทุกปีเช่นกัน ทำให้เห็นว่า มทร.ธัญบุรีได้รับความสนใจจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเช่นกัน” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวและว่า ส่วนการรับนักศึกษาในกลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จะอยู่ที่ประมาณ 38% ของแผนรับทั้งหมด โดยกำหนดแผนรับอยู่ที่ 2,489 คน มียอดผู้สมัครในกลุ่มนี้ทั้งสิ้น 6,321 คน โดยรับผู้ลงทะเบียนเรียน จำนวน 2,760 คิดเป็น 110% ของแผนรับในกลุ่ม ปวช. ปวส.