วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

6 สัตว์น้ำพันธุ์ดี เลี้ยงง่าย โตไว ทนโรค

11 ก.ค. 2023
30

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เพื่อยกระดับการผลิตของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย ให้สามารถผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพดีเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทั้งในเรื่องอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดที่เพิ่มขึ้น และการทนต่อโรค“ที่ผ่านมากรมประมงได้มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพผลผลิตจากเกษตรกรผู้ใช้ลูกพันธุ์จากกรมประมงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเดินหน้ากระจายลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีออกสู่ภาคการผลิตในราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงลูกพันธุ์ของเกษตรกรให้สามารถนำไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับการผลิตลูกพันธุ์จำหน่ายได้ ปัจจุบันกรมประมงมีความพร้อมและศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่เพื่อกระจายสู่เกษตรกรทั้งหมด 6 สายพันธุ์”tt tttt tt1.ปลานิลจิตรลดา 3…เป็นพันธุ์ปลานิลที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จนได้สายพันธุ์ที่มีอัตรารอดและให้ผลผลิตสูง หัวเล็ก ตัวหนา เนื้อแน่น เจริญเติบโตได้ดีกว่าพันธุ์จิตรลดาดั้งเดิม 40%2.ปลานิลจิตร ลดา 4…เป็นพันธุ์ปลานิลที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือกจากการประเมินจากค่าการผสมพันธุ์ของน้ำหนักเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง มีลักษณะเด่นคล้ายกับปลานิลจิตรลดา 3 ส่วนหัวเล็ก ลำตัวกว้าง สันหนา เจริญเติบโตได้ดีกว่าพันธุ์จิตรลดาดั้งเดิม 36%tt tt3.ปลาหมอชุมพร 1…เป็นพันธุ์ปลาหมอไทยที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากปลาหมอพันธุ์เพาะเลี้ยงของภาคใต้ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสูง โตเร็ว และมีขนาดใหญ่ ส่วนหัวเล็ก และสันหนา มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าปลาหมอสายพันธุ์เดิม 25.22%tt tt4.ปลาตะเพียนขาวนีโอเมล…พ่อพันธุ์ปลาตะเพียนขาวเพศผู้ที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์จนสามารถนำไปผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์ปกติและให้ผลผลิตเป็นลูกปลาตะเพียนขาวเพศเมียมากกว่า 80% ให้ผลผลิตมากกว่าการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแบบรวมเพศไม่น้อยกว่า 24%tt tt5.กุ้งขาวสิชล 1…เป็นกุ้งขาวแวนนาไมที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์ด้านการเจริญเติบโต โดยคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตดี ปลอดจากเชื้อ 8 โรค ได้แก่ โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV), โรคทอร่า (TSV), โรคกล้ามเนื้อขาวหรือกล้ามเนื้อตา (IMNV), โรคแคระแกร็น (IHHNV), โรคหัวเหลือง (YHV), โรค covert mortality nodavirus (CMNV) และโรคตายด่วน (EMS) จนได้สายพันธุ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 32.54-34.58% สามารถเลี้ยงได้ทุกพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทยtt tt6.กุ้งก้ามกรามมาโคร 1…เป็นกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามสายพันธุ์เดิมที่ปลอดจากเชื้อ MrNV และ XSV จนมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 5-15%เกษตรกรมีความสนใจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสายพันธุ์ข้างต้น สอบถามรายละเอียดได้ที่กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ โทร. 0-2904-7604, 0-2904-7805 และ 0-2904-7446.