วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

นายกรัฐมนตรีสนใจโครงการของเล่นวิทยาศาสตร์ NSM

12 ก.ค. 2023
60

ที่ทำเนียบรัฐบาล ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) นำคณะผู้บริหาร NSM เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนำเสนอโครงการ “ของเล่นวิทยาศาสตร์” ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐที่จะช่วยส่งเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ในวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์และ ครม.ให้ความสนใจอย่างมากศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์เปิดเผยว่า โครงการของเล่นวิทยาศาสตร์ของ NSM ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ร่วมกัน ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และศักยภาพของเด็กและเยาวชนด้วยการจุดประกายให้เกิดความสงสัย ตั้งคำถามและนำไปสู่การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อค้นหาคำตอบ จนเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้อันนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย อว.จะสนับสนุนโครงการของเล่นวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปขณะที่ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ กล่าวว่า NSM มุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนในเรื่องของเล่นวิทยาศาสตร์ ทั้งยังเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 : บอกเล่าสุภาษิตด้วย Automata Toys ถือเป็นกิจกรรมการแข่งขันที่จะท้าทายนักออกแบบและผลิตของเล่นทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนด้วยของเล่น Automata Toys ที่ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ โดยจะจัดขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2566.