วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ร่วมลงทุนใช้ประโยชน์นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

12 ก.ค. 2023
86

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผอ.สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. …. ซึ่งระเบียบนี้จะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่เด่นชัดด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ช่วยเกษตรกรและชุมชน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มรายได้และโอกาสจากการนำผลงานวิจัยไปเป็นฐานในการผลิตและบริการ เพิ่มจำนวนบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprise : IDE) สตาร์ตอัพอีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศให้มีความพร้อม สามารถสร้างขีดความสามารถและอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานในระบบนิเวศนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม ตลอดจนยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น จนนำไปสู่เป้าหมายร้อยละ 2 ต่อจีดีพีตามที่ตั้งไว้.