วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

สสส.-มก.-ก.พ.ชูหลักสูตรสุขภาวะนักบริหารรัฐ

12 ก.ค. 2023
51

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดเวทีสาธารณะ งานบุคลากรภาครัฐวิถีใหม่สู่การออกแบบองค์กรสุขภาวะ และปาฐกถาความจำเป็นในการทำงานสุขภาวะภาครัฐของ สสส. ว่า สสส. สานพลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) พัฒนาหลักสูตรสุขภาวะของนักบริหารภาครัฐ สนับสนุนบุคลากรภาครัฐที่มีกำลังคนกว่า 3 ล้านคน ให้ปฏิบัติราชการรองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ การจัดงานครั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 48 องค์กร พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์เป้าหมายในการทำงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ ที่คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐทุกกลุ่มวัย เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีด้าน ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดี มก. และผู้จัดการโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน กล่าวว่า ผลการสำรวจ คุณภาพชีวิตและส่งเสริมความผูกพันในองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ 58 องค์กร พบปัญหาสำคัญคือ ความต้องการสนับสนุนองค์ความรู้ นวัตกรรมเครื่องมือ/วิธีการ ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร.