วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

กสทช.ร่วมประชุมเกาหลี ยกระดับเทคโนโลยี-คลื่นความถี่มุ่ง ๖G สู่ไทยในอนาคต

ImageImageImageImageImage
กสทช.ร่วมเวทีประชุมนานาชาติที่เกาหลี Global Spectrum Management Forum (GSMF) ๒๐๒๓ หวังยกระดับเทคโนโลยี-คลื่นความถี่มุ่งสู่ ๖G หารือโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการใช้งานและเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ของไทยในอนาคตวันที่ ๑๔ ก.ย. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. และ พลตำรวจเอก ด็อกเตอร์ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการ กสทช. พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมการประชุม Global Spectrum Management Forum (GSMF) ๒๐๒๓ การประชุม GSMA Mobile ๓๖๐ APAC and Policy Leaders Forum ๒๐๒๓ การประชุมหารือกับผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมของสาธารณรัฐเกาหลี และการเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาtt ttการประชุม Global Spectrum Management Forum (GSMF) ๒๐๒๓ จัดขึ้นโดยสำนักงานกลางบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียง Central Radio Management Service (CRMS) หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Science and ICT: MSIT) สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีเนื้อหาการประชุมที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติในการตรวจสอบคลื่นความถี่ รวมถึงแนวทางในการปรับใช้คลื่นความถี่ในย่าน ๖๐๐ MHz ที่มีแผนปรับการใช้งานจากกิจการโทรทัศน์ มาใช้ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication) หรือ IMT ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลี มุ่งเน้นการใช้งานคลื่นความถี่ในย่าน High band เพื่อรองรับการใช้งานกิจการ IMT เป็นหลักนอกจากนี้ ที่ประชุมยังนำเสนอแผนการบริหารจัดการคลื่นความถี่ในอนาคตของ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) อาทิ แผน IMT-๒๐๓๐ ที่มุ่งพัฒนาคลื่นความถี่ที่รองรับการใช้งานเทคโนโลยี ๖G รวมไปถึงการพัฒนาการใช้งานระบบ UAM (Urban Air Mobility) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการขนส่งด้วยระบบอัตโนมัติ และ Drone รวมถึงการพัฒนาการใช้งาน Local ๕G ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีได้นำการใช้งานเครือข่ายส่วนตัวไปพัฒนาในหลายภาคส่วน อาทิ กิจการทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิต และระบบพลังงาน เป็นต้น โดยในปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ได้ให้ความสำคัญและอยู่ระหว่างการศึกษาคลื่นความถี่ในย่านต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตในอนาคตtt ttสำหรับการเข้าร่วมประชุม GSMA Mobile ๓๖๐ APAC and Policy Leaders Forum ๒๐๒๓ เป็นการประชุมใหญ่ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่จัดขึ้นโดย The GSM Association (GSMA) มีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้นำสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแล ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการประชุมดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ได้รับทราบถึงนโยบายการขับเคลื่อนทางดิจิทัลของสาธารณรัฐเกาหลี ที่มุ่งไปสู่การเป็น “World Leading Nation in Network” ผ่านการเป็นประเทศผู้นำในการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย ๖G และการใช้ดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Satellite Orbit) มาใช้ในกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือของรัฐและเอกชนนอกจากนี้ ประธาน กสทช. ยังร่วมการประชุมโต๊ะกลม (Roundtable) ในเรื่องการกำหนดราคาของคลื่นความถี่ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาโครงข่าย ๕G ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงาน GSMA และประเทศต่างๆ ซึ่งคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้งานโครงข่าย ๕G จะเพิ่มมากกว่า ๖๐๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐtt ttการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนบริษัท SK Telecom (SKT) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีและโทรคมนาคมรายใหญ่ของสาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม AI อุตสาหกรรมโทรคมนาคม เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายในการกำกับดูแลและการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้งานเทคโนโลยี AI ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาการใช้งานบริการขนส่งอัตโนมัติแบบ UAM (Urban Air Mobility) และ SKT เป็นผู้นำบริการนี้ เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่งของสาธารณรัฐเกาหลีทั้งนี้ SKT มีแผนที่จะนำ UAM มาใช้งาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองต่างๆ อาทิ คิมโพ ปูซาน และเกาะเชจู ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ นอกจากนี้ผู้แทนของสำนักงาน กสทช. ยังได้เชิญชวนให้บริษัท SKT เข้ามาทดลองการใช้งานระบบขนส่งแบบ UAM ในจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากtt ttส่วนการเข้าเยี่ยมคารวะ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี มีการหารือประเด็นในเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมความร่วมมือไทยและสาธารณรัฐเกาหลีในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดย กสทช. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานต่างๆ ของสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งหารือในเรื่องโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการใช้งานและการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ของประเทศไทยในอนาคต อาทิ การพัฒนาโครงข่าย WiFi ๖E บนย่านความถี่ย่านใหม่ ๖ GHz ที่หลายประเทศ เริ่มทดลองใช้ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญต่อประเทศไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง