วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

นายกฯ พบปะคนรุ่นใหม่เชียงใหม่ พูดคุยการท่องเที่ยว ระบบขนส่ง และปัญหา PM ๒.๕

ImageImageImageImageImageImageImage
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) พูดคุยกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เกี่ยวกับทิศทางการท่องเที่ยว โอกาสและการส่งเสริมในการทำธุรกิจ ระบบขนส่ง และปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวานนี้ (๑๖ ก.ย. ๖๖) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มายังอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบปะคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ เพื่อร่วมพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่ง คมนาคม สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกปีtt tttt ttสำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยได้ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ด้วยวัฒนธรรมและประเพณีล้านนา โดยเฉพาะการนำเอา Soft Power อาหาร แฟชั่น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ มาเป็นทุนในการพัฒนาและต่อยอดเชิงสร้างสรรค์tt ttขณะเดียวกันเชียงใหม่ยังมีการพัฒนาสู่เมืองสุขภาพ (Wellness) และสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพรองรับกระแสของประชากรที่รักสุขภาพ ประกอบกับเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาล โรงเรียนแพทย์และสาธารณสุข ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาผนวกกับบริการทางการแพทย์ เพื่อทำให้ประชาชนและผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพtt tttt ttจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้พบปะผู้ประกอบการ รับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมบูรณาการองค์ความรู้พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ ผ่านแนวทางการบ่มเพาะองค์ความรู้ที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจได้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด พร้อมเพิ่มโอกาสในการลงทุนกับนักลงทุนขนาดใหญ่ พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจผ่านการเชื่อมโยงจากทุกภาคส่วน ให้นำไปปรับใช้ต่อการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ.tt tt