วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

เคาะงบ ๒.๓ พันล้านบาท เป็นค่าอาหารกลางวัน-นมโรงเรียน ให้ อบจ.-หน่วยงานท้องถิ่น

18 ก.ย. 2023
14

Image
คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางฯ ปี ๖๖ รวม ๒,๓๑๐.๒๖ ล้านบาท สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน จัดซื้ออาหารเสริมประเภท นม ให้แก่ อบจ.-เทศบาลนคร-เทศบาลเมือง-สถ. สำหรับไตรมาสที่ ๔/๖๖ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลางฯ ปี ๒๕๖๖) จำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๑๐.๒๖ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ โดย มท. จะนำเงินงบกลางฯ ปี ๒๕๖๖ ที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้ ไปชำระเป็นค่าอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสำหรับไตรมาสที่ ๔ (ห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในอัตราตามขนาดของโรงเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และมีมติเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ อนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ จึงส่งผลให้งบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยรับงบประมาณตรงไม่เพียงพอ เนื่องจากการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรีและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มท. จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนอาหารเสริม (นม) ทั้งนี้ สำนักงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๑๐,๒๖๒,๓๐๐ บาท จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณได้ ดังนี้ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ๔ แห่ง ๙๘๐,๐๐๐ บาท ๒. เทศบาลนคร (ทน.) ๒๐ แห่ง จำนวน ๒๑,๖๐๓,๖๐๐ บาท ๓. เทศบาลเมือง (ทม.) จำนวน ๒๔,๒๐๙,๕๐๐ บาท ๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) [ซึ่งมีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนสังกัด อปท. (องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณฯ] จำนวน ๒,๒๖๓,๔๖๙,๒๐๐ บาท โดยในการขอรับจัดสรรงบกลางฯ ปี ๒๕๖๖ ครั้งนี้ มท. ได้คำนวณค่าใช้จ่ายจากจำนวนนักเรียนจริงในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับรายละเอียดรายการเงินอุดหนุน วงเงิน ๒,๓๑๐,๒๖๒,๓๐๐ บาท จำแนกเป็น ๑. อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ๗๗๓,๕๐๒,๔๐๐ บาท ๒. อาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา ๑,๒๒๒,๐๖๒,๔๐๐ บาท ๓. อาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา ๓๑๔,๖๙๗,๕๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย มท. ได้ปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายไว้แล้ว.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง