วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

ราชกิจจาฯ กำหนดรายชื่อประเทศ เที่ยวไทยแบบฟรีวีซ่า ประเดิม "จีน-คาซัคสถาน"

19 ก.ย. 2023
14

Image
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายชื่อประเทศ เที่ยวไทยแบบฟรีวีซ่า ประเดิม “จีน-คาซัคสถาน” อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗วันที่ ๑๙ ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษโดยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ทำให้ภาคการท่องเที่ยวถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย เมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ในภาพรวมได้รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. ๒๕๔๕ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ให้กำหนดรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน ดังนี้(๑) สาธารณรัฐประชาชนจีน(๒) สาธารณรัฐคาซัคสถานข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย