วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

“ศาสตร์พระราชา” บริหารจัดการป่าไม้ “๑๒๗ ปี กรมป่าไม้” ประยุกต์เทคโนโลยีใช้งาน

Image
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๗ ปี “รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต” โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัด ทส. เป็นประธาน พร้อมนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมามีพิธีมอบรางวัล “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้แก่ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ น.ส.อุษารัตน์ เทียนไชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ นายเสกสรร กวยะปาณิก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ น.ส.พรทิพา พึ่งเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ น.ส.พัชรินทร์ ขุนณรงค์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และนายนัฐพงษ์ วังนันไชย นักประชาสัมพันธ์นายพิชิตกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาหน่วยงานกรมป่าไม้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านป่าไม้ของประเทศไทย ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ที่ทำให้กรมป่าไม้เจริญรุ่งเรือง กรมป่าไม้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในภารกิจด้านป่าไม้ ประยุกต์เทคโนโลยีทุกด้านมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการป้องกันรักษาป่า พร้อมทั้งการปรับปรุง พระราชบัญญัติป่าไม้ปลดล็อกไม้หวงห้ามและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน โดยการออก พระราชบัญญัติป่าชุมชน สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน ได้จัดหาที่ทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เร่งรัดการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงทำให้สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้อยู่ในระดับคงที่ และยังมีแนวโน้มพื้นที่ป่าที่จะเพิ่มขึ้น.